Działanie 16 Współpraca nabór 2017 r.

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - otwórz

Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 - 2020 (nabór zakończony 19 stycznia - 2 luty 2018 r.)

Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 - 2020 (nabór zakończony: 30 października - 30 listopada 2017 r.)

Wykaz kandydatów do wydawania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - II nabór uzupełniający - otwórz wykaz

Wykaz kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - I i II nabór razem - otwórz wykaz

Wykaz kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - I nabór  - przejdź

Cel realizacji działania

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których  celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Beneficjent działania

Grupa operacyjna EPI, która:

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy
 • właściciele lasów
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
 • przedsiębiorcy
 • podmioty świadczące usługi doradcze

Zakres pomocy

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:

1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,

2. zakupu lub instalacji:

 • nowych maszyn lub urządzeń,
 • nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
 • wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,    

3. ogólne, do których zalicza się:

 • sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
 • związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

  • kosztorysów,
  • projektów technologicznych lub budowlanych,
  • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
  • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
  • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;

4. bieżące, do których zalicza się m.in. koszty:

 • upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów;
 • administrowania stroną internetową, która będzie wykorzystywana do informowania o na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów;
 • wynajmu budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji,
 • utrzymania budynków lub pomieszczeń, obejmujące: koszty sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody a także odbioru nieczystości płynnych i stałych;
 • usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich oraz dostępu do sieci Internetu;
 • zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów;
 • ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, za okres w którym realizowana jest operacja;
 • prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat;
 • usług księgowych, kadrowych i doradczych, z wyłączeniem usług doradczych świadczonych przez jednostki, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją;
 • wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji, w tym nie więcej niż jednej osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją.

5. badań, do których zalicza się koszty:

 • zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
 • dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
 • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
 • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji;
 • wynagrodzenia pracowników naukowych podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.

Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych - od  dnia 1 stycznia 2014;
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie mają zastosowania oraz wartość danego zadania przekracza 20 000 złotych netto - w wyniku wyboru wykonawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru;
 • w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych (refundacja).

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 12 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że
w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań i kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 10 000 000 zł
 • kosztów ogólnych limit ten wynosi 2 000 000 zł

Poziom pomocy

 • w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących - 100% kosztów kwalifikowalnych
 • w przypadku kosztów badań - 90% kosztów kwalifikowalnych
 • w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia - 50% kwalifikowalnych  

Warunki kwalifikowalności

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru, które będą określone szczegółowo w rozporządzeniu np.:

 • w realizację operacji jest zaangażowana co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora,
 • w skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wchodzą podmioty, które są adresatami rezultatów operacji,
 • rezultatem operacji będą praktyczne korzyści dotyczące odpowiednie liczbie produktów,
 • czas trwania operacji,
 • potencjał rynkowy rezultatu operacji,
 • potencjalny obszar oddziaływania rezultatu operacji ...

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia działania Współpraca, zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego (stan na 30.11.2016r):

 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali i oddziałach Agencji, informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.
 2. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.
 3. Prezes Agencji, w terminie 7 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencji, informację o kolejności przysługiwania pomocy.
 4. Sporządzenie listy rankingowej operacji - kolejność przyznawania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
 5. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, pierwszeństwo w kolejności przysługiwania pomocy przysługuje operacjom o niższej wartości wnioskowanej kwoty pomocy.
 6. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 24 punkty.
 7. W terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o kolejności przysługiwania pomocy Agencja:

  1. wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
  2. informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

 8. Złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 9. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. a przypadku gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie - 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 10. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia plus dwukrotne uzupełnienia (14 dni od dnia doręczenia wezwania).
 11. Wydłużenia terminów - Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.
 12. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie wyznaczonych terminów, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2022.

Harmonogram naboru wniosków - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Legislacja

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z poźn. zm.) - przejdź;
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz;
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Kryteria oceny operacji - otwórz

Baza projektów grup operacyjnych EPI na szczeblu Unii Europejskiej - otwórz

Baza danych zawiera również informacje na temat projektów naukowo-badawczych, zachęcamy krajowe grupy operacyjne EPI do zarejestrowania się w powyższej bazie.

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania "Współpraca" PROW 2014-2020 - otwórz