Zasady przyznawania płatności ONW spadkobiercy

 

W przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, która/który nastąpiła/nastąpił w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

W przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego (w wyniku śmierci rolnik nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, gospodarstwo rolne lub grunty rolne, do których została przyznana zmarłemu rolnikowi płatność ONW, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów), która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność ONW przysługuje jego spadkobiercy, jeżeli użytki rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek.

W przypadku, gdy spadkodawca/zapisodawca windykacyjny posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW płatność ONW przysługuje spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jeżeli zobowiąże się on do: 

 • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, podjętym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW,
 • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych obszarach - w przypadku zaniechania prowadzenia tej działalności w okresie objętym zobowiązaniem w przypadku aktywnego 5-cio letniego zobowiązania ONW.

Jeżeli spadkodawca kwalifikował się do wyższej stawki płatności ONW w związku z zadeklarowaniem gruntów do płatności ONW typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. oraz ONW typu górskiego oraz był posiadaczem zwierząt gatunków: bydło domowe oraz bawoły domowe, kozy, owce lub konie, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosiła co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych we wniosku wówczas spadkobierca może również kwalifikować się do uzyskania wyższej stawki płatności ONW.

Spadkobierca/ zapisobierca windykacyjny wstępuje do toczącego się postępowania w miejsce spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego na wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika)/zapisu windykacyjnego.Termin ten nie podlega przywróceniu.

Do wniosku o przyznanie płatności ONW w przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny dołącza:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
 • oświadczenie o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą - w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW – jeśli spadkodawca posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW; rolnicy składający oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW przejmują zobowiązania ONW na dotychczasowych zasadach,
 • oświadczenie współspadkobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich/ płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) - jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego,
 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli spadkobierca nie ma numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę płatność,
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów.

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

W przypadku, gdy spadkodawca we wniosku o przyznanie płatności wpisał także grunty dzierżawione, które nie są przedmiotem spadku, spadkobierca składając wniosek podpisuje oświadczenie, że objął w posiadanie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa.

Jeżeli spadkobiercą jest współmałżonek producenta, któremu w ewidencji producentów nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę płatność, wniosek składa ten ze współmałżonków, któremu nadano numer identyfikacyjny. Analogicznie w przypadku współposiadaczy gospodarstwa rolnego, gdy spadkobiercą jest współposiadacz, który nie ma nadanego numeru, z wnioskiem występuje ten współposiadacz, któremu nadano numer identyfikacyjny za zgodą pozostałych współposiadaczy.

Decyzja w sprawie przyznania płatności ONW jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę/zapisobiercę windykacyjnego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/zapisu windykacyjnego.

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW i złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW w przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, wnioski te są rozpatrywane łącznie. Wnioski są rozpatrywane przez kierownika biura powiatowego właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 

W przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, która/który nastąpiła/nastąpił po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

Jeżeli płatności ONW nie zostały przekazane na rachunek bankowy spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego, płatności te przysługują spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jeżeli złożył wniosek o wypłatę wraz z wymaganymi załącznikami oraz nie kwestionuje należności określonej w decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

Płatność ONW przysługuje spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

Do wniosku o wypłatę spadkobierca dołącza:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo
 • oświadczenie o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą - w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wypłatę rolnikowi: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do krów, płatności do bydła, płatnością do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności dla małych gospodarstw, płatności dla obszarów ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) - jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek o wypłatę płatności został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

W przypadku nie złożenia wniosku o wypłatę, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności ONW, decyzje, które zostały skierowanego do zmarłego rolnika/zapisodawcy windykacyjnego wygasają z mocy prawa.