Zasady przyznawania płatności w przypadku przeniesienia posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW

 

Przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku przez przekazującego ale nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek.

Jeżeli, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności ONW, w okresie do dnia 31 maja nastąpi przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje przejmującemu posiadanie, jeśli przejmujący złoży do 30 czerwca wniosek o przyznanie płatności ONW w przypadku przekazania.

Jeżeli do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW, nastąpi przeniesienie posiadania użytków rolnych, położonych na obszarach ONW i zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, od rolnika, który posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW, płatność ONW przysługuje przejmującemu, który zobowiązuje się do:

  • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, podjętym przez poprzedniego posiadacza użytków rolnych położonych na obszarach ONW,
  • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza użytków rolnych położonych na obszarach ONW, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych użytkach - w przypadku zaniechania prowadzenia tej działalności w okresie objętym zobowiązaniem w przypadku aktywnego 5-cio letniego zobowiązania ONW.

Do wniosku przejmujący dołącza następujące dokumenty:

  • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW – jeśli przekazujący posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW,
  • umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, lub kopię takiej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem. Umowa na podstawie, której przekazano grunty rolne powinna określać, co najmniej: strony umowy, przedmiot przekazania (numery i położenie działek ewidencyjnych, numery identyfikacyjne zwierząt), zakres (np. przekazanie wymienionych w umowie działek ewidencyjnych w celu użytkowania) i datę jej zawarcia. Za dzień przeniesienia posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, pomiędzy przekazującym i przejmującym uznaje się dzień określony w umowie. Jeżeli w umowie nie został określony termin przeniesienia posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, za dzień przeniesienia posiadania tych działek lub ich części należy uznać dzień zawarcia umowy.
  • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli przejmujący nie ma nadanego takiego numeru.

Wniosek o przyznanie płatności ONW w przypadku przeniesienia posiadania użytków rolnych, do których przysługuje ONW wraz z załącznikami rolnik przejmujący posiadanie tych użytków rolnych, składa do kierownika biura powiatowego, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez przekazującego posiadanie użytków rolnych.

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa, wnioski te są rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby tego rolnika. Płatności naliczane są łącznie dla wszystkich wniosków złożonych przez rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności i wydawana jest jedna decyzja w sprawie przyznania płatności.

W przypadku małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, jeżeli nastąpi przeniesienie posiadania gruntów, od osoby trzeciej, na jedno z małżonków w wyniku, umowy darowizny, umowy kupna lub innej umowy a numer identyfikacyjny został nadany drugiemu z małżonków, wniosek składa ten z małżonków, który posiada numer identyfikacyjny nadany za zgodą współmałżonka wyrażoną na wniosku o wpis do ewidencji producentów.

 

Przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek przez przekazującego

W przypadku, gdy przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek przez przekazującego płatność ta przysługuje przekazującemu gospodarstwo rolne, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.