Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika

 

Rozwiązanie albo przekształcenie rolnika lub inne zdarzenie prawne, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności.

W przypadku rozwiązania, połączenia lub podziału rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność ONW przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli użytki rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek.

W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW oraz rozwiązany/przekształcony rolnik posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW, płatność ONW przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli zobowiązał się on do:

  • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem na działkach rolnych lub ich częściach położonych na obszarach ONW,
  • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez rolnika, jaką rolnik ten byłby zobowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach, w przypadku jej zaniechania w okresie objętym zobowiązaniem.

Płatności przysługują następcy prawnemu rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Następca prawny składa wniosek o przyznanie płatności w przypadku następstwa prawnego do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności przez rozwiązanego albo przekształconego rolnika. Do wniosku dołącza się:

  • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW – jeśli rozwiązany/przekształcony rolnik posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW,
  • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
  • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następca prawny nie ma nadanego takiego numeru.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie płatności ONW w przypadku następstwa prawnego, tzn., gdy wymogi formalne oraz warunki określone w ww. przepisach zostały spełnione, wnioskodawca (następca prawny rolnika) wstępuje na miejsce rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony w postępowaniu w sprawie przyznania płatności ONW.

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW i złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW w przypadku następstwa prawnego, wnioski te są rozpatrywane łącznie. Wnioski są rozpatrywane przez kierownika biura powiatowego właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 

W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW rolnik, do którego została skierowana decyzja, został rozwiązany lub nastąpiło jego połączenie lub podział, lub wystąpiło inne zdarzenie prawne, w którego wyniku zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

Następca prawny w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne składa wniosek o wypłatę do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności przez rozwiązanego albo przekształconego rolnika.

Do wniosku o wypłatę następca prawny dołącza:

  • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW– jeśli rozwiązany/przekształcony rolnik posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW,
  • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

Jeżeli płatności ONW nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika oraz rozwiązany/przekształcony rolnik posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW, płatność ta przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli zobowiązał się on do:

  • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem na działkach rolnych lub ich częściach położonych na obszarach ONW,
  • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez rolnika, jaką rolnik ten byłby zobowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach, w przypadku jej zaniechania w okresie objętym zobowiązaniem.

W przypadku przyznania płatności ONW następcy prawnemu, decyzja w sprawie przyznania płatności ONW wydana rozwiązanemu albo przekształconemu rolnikowi wygasa z mocy prawa.