Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW)

w roku 2018 - podstawowe informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW). Tak jak dotychczas, rolnicy mogą ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności. 

Podobnie jak w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich w przypadku wnioskowania o płatności ONW w roku 2018 w określonych przypadkach, można skorzystać z możliwości złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017, które składa się w wersji papierowej w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.  – Zasady składania Oświadczenia

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zasady składania wniosku za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Terminy składania wniosków i zmian do wniosków

W roku 2018 rolnik ubiegający się o przyznanie płatności ONW ma obowiązek wskazać we wniosku strefę ONW. W aplikacji  eWniosekPlus strefy ONW są przypisane do działek ewidencyjnych.  

Płatność ONW przyznawana jest beneficjentowi (rolnikowi), który prowadzi działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami i deklaruje do płatności ONW działki rolne położone na tych obszarach, pozostające w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym jest składany wniosek, dodatkowo w przypadku działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa rolnik posiada do nich tytuł prawny.

Do płatności ONW kwalifikują się grunty orne, trwałe użytki zielone oraz uprawy trwałe. Do płatności tej kwalifikują się także elementy krajobrazu wskazane w części dotyczącej jednolitej płatności obszarowej.

Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności ONW wynosi 0,1 ha, a minimalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do tej płatności wynosi 1 ha.

Płatność ONW może być przyznana maksymalnie do powierzchni 75 ha a w przypadku rolnika realizującego 5-letnie zobowiązanie do powierzchni nie większej niż 300 ha.

Rolnicy, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku złożonego w roku 2014 lub późniejszym, są zobowiązani do prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymali w pierwszym roku pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), przez okres 5 lat od dnia otrzymania tej pomocy.

W przypadku rolników kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013, mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. obowiązujące w momencie podjęcia zobowiązania.

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW, obliczane są oddzielnie dla różnych typów tych obszarów:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski)

  • 320 zł/ha dla beneficjentów kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013
  • 450 zł/ha dla pozostałych beneficjentów

 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):

  • ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
  • ONW typ nizinny II - 264 zł/ha

 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha. 

Płatność ONW przyznawana jest w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana jest w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha - 100% płatności,
 • od 25,01 do 50 ha - 50% płatności ,
 • od 50,01 do 75 ha - 25% płatności,
 • powyżej 75 ha - płatność nie jest przyznawana.

W przypadku beneficjentów kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013 płatność przyznawana jest w następującym wymiarze:

 • od 1 do 50 ha - 100% płatności,
 • od 50,01 do 100 ha - 50% płatności ,
 • od 100,01 do 300 ha - 25% płatności,
 • powyżej 300 ha - płatność nie jest przyznawana.

Jeżeli rolnik nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, do wniosku o przyznanie płatności ONW a działka rolna do której wnioskuje jest przedmiotem współposiadania - dołącza Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (nie dotyczy małżonków).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku przeniesienia posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW – otwórz

Zasady przyznawania płatności ONW spadkobiercy otwórz

Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika – otwórz

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2018 – otwórz

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności - otwórz

Wykaz obszarów ONW- otwórz

Akty prawne - otwórz