Zasady przyznawania płatności w przypadku przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW

 

I.        Przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych, położonych na obszarach ONW, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez przekazującego ale nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek.

 

Jeżeli, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności ONW, w okresie do dnia 31 maja nastąpi przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych, położonych na obszarach ONW, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje przejmującemu posiadanie, jeśli przejmujący złoży do 30 czerwca wniosek o przyznanie płatności ONW w przypadku przekazania (formularz W-3/01).

 

Jeżeli do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW, nastąpi przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych oraz wszystkich części działek rolnych, położonych na obszarach ONW i zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, od rolnika, który posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW, płatność ONW przysługuje przejmującemu, który zobowiązuje się do: 

  • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, podjętym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW,
  • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych obszarach - w przypadku zaniechania prowadzenia tej działalności w okresie objętym zobowiązaniem w przypadku aktywnego 5-cio letniego zobowiązania ONW.

 

Do wniosku W-3/01 przejmujący dołącza następujące dokumenty:

  • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-18/01) – jeśli przekazujący posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW,
  • umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku, lub kopię takiej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. Umowa na podstawie, której przekazano grunty rolne powinna określać, co najmniej: strony umowy, przedmiot przekazania (numery i położenie działek ewidencyjnych, numery identyfikacyjne zwierząt), zakres (np. przekazanie wymienionych w umowie działek ewidencyjnych w celu użytkowania) i datę jej zawarcia. Za dzień przeniesienia posiadania gruntów rolnych pomiędzy przekazującym i przejmującym uznaje się dzień określony w umowie. Jeżeli w umowie nie został określony termin przeniesienia posiadania, za dzień przeniesienia posiadania należy uznać dzień zawarcia umowy.
  • Kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli przejmujący nie ma nadanego takiego numeru.

 

Wniosek o przyznanie płatności ONW w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (formularz W-3/01) wraz z załącznikami rolnik przejmujący posiadanie wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych położonych na obszarach ONW, składa do kierownika biura powiatowego, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez przekazującego posiadanie działek rolnych.

 

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa, wnioski te są rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby tego rolnika. Płatności naliczane są łącznie dla wszystkich wniosków złożonych przez rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności i wydawana jest jedna decyzja w sprawie przyznania płatności.

 

W przypadku małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, jeżeli nastąpi przeniesienie posiadania gruntów, od osoby trzeciej, na jedno z małżonków w wyniku, umowy darowizny, umowy kupna lub innej umowy a numer identyfikacyjny został nadany drugiemu z małżonków, wniosek składa ten z małżonków, który posiada nadany numer identyfikacyjny nadany za zgodą współmałżonka wyrażoną na wniosku o wpis do ewidencji producentów.

 

 

II.        Przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych, położonych na obszarach ONW, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek przez przekazującego

 

W przypadku, gdy przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych, położonych na obszarach ONW, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek przez przekazującego płatności te przysługują przekazującemu gospodarstwo rolne, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.