Zasady przyznawania płatności ONW spadkobiercy

 

I.        W przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, która/który nastąpiła/nastąpił w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

 

W przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego (w wyniku śmierci rolnik nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, gospodarstwo rolne lub grunty rolne, do których została przyznana zmarłemu rolnikowi płatność ONW, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów), która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność ONW przysługuje jego spadkobiercy, jeżeli użytki rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek.

 

W przypadku, gdy spadkodawca/zapisodawca windykacyjny posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW płatność ONW przysługuje spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jeżeli zobowiąże się on do: 

 • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, podjętym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW,
 • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych obszarach - w przypadku zaniechania prowadzenia tej działalności w okresie objętym zobowiązaniem w przypadku aktywnego 5-cio letniego zobowiązania ONW.

 

Spadkobierca/ zapisobierca windykacyjny wstępuje do toczącego się postępowania w miejsce spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego na wniosek (W-3/01) złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika)/zapisu windykacyjnego.

 

Do wniosku o przyznanie płatności ONW w przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny dołącza:

 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-1/397) – jeśli spadkodawca posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika, albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • oświadczenie współspadkobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich/ płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-17) - jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca. Oświadczenie O-17/01 nie jest wymagane, jeżeli miałoby być złożone przez małoletniego, a wniosek W-3/01, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów.

 

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

 

Decyzja w sprawie przyznania płatności ONW jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę/zapisobiercę windykacyjnego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/zapisu windykacyjnego.

 

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW i złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW w przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, wnioski te są rozpatrywane łącznie. Wnioski są rozpatrywane przez kierownika biura powiatowego właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 

II.        W przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, która/który nastąpiła/nastąpił po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

 

Jeżeli płatności ONW nie zostały przekazane na rachunek bankowy spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego, płatności te przysługują spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jeżeli złożył wniosek o wypłatę (W-2/01) oraz nie kwestionuje należności określonej w decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

 

Płatność ONW przysługuje spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.

 

Do wniosku o wypłatę (W-2/01) spadkobierca dołącza:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wypłatę rolnikowi: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności dla małych gospodarstw, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-19/01) - jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca. Oświadczenie O-19/01 nie jest wymagane, jeżeli miałoby być złożone przez małoletniego, a wniosek W-2/01, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

 

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

 

W przypadku nie złożenia wniosku o wypłatę, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności ONW, decyzje, które zostały skierowanego do zmarłego rolnika/zapisodawcy windykacyjnego wygasają z mocy prawa.