Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) w roku 2017 - podstawowe informacje  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW)

w roku 2017 - podstawowe informacje

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW). Tak jak dotychczas, rolnicy będą mogli ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności.

Wnioski o przyznanie płatności ONW składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 31 maja 2017 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 26 czerwca 2017 r. (z uwagi na fakt, że 25 czerwca przypada w niedzielę), jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 1 czerwca 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1 % należnej kwoty płatności.

 

Uwaga!!

Płatność ONW do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny.

 

W roku 2017 rolnik ubiegający się o przyznanie płatności ONW wskazuje we wniosku o przyznanie płatności strefę ONW. Informacja w jakiej strefie położone są działki ewidencyjne, deklarowane przez rolnika roku 2016, znajduje się w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności, która jest wysyłana do rolnika wraz z wnioskiem spersonalizowanym.

Płatność ONW przyznawana jest beneficjentowi (rolnikowi), który spełnia warunki rolnika aktywnego zawodowo i który prowadzi działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami i deklaruje do płatności ONW działki rolne położone na tych obszarach, pozostające w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym jest składany wniosek.

Do płatności ONW kwalifikują się grunty orne, trwałe użytki zielone oraz uprawy trwałe. Do płatności tej kwalifikują się także elementy krajobrazu wskazane w części dotyczącej jednolitej płatności obszarowej.

Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności ONW wynosi 0,1 ha, a minimalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do tej płatności wynosi 1 ha. Płatność ONW może być przyznana maksymalnie do powierzchni 75 ha.

Do beneficjentów kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013 (otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku złożonego w roku 2014 lub roku 2015), mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. obowiązujące w momencie podjęcia zobowiązania.

Rolnicy, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku złożonego w roku 2014 lub roku 2015, są zobowiązani do prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymali w pierwszym roku pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), przez okres 5 lat od dnia otrzymania tej pomocy.

 

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW, obliczane będą oddzielnie dla różnych typów tych obszarów:

  • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski)

           - 320 zł/ha dla beneficjentów kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013

           - 450 zł/ha dla pozostałych beneficjentów

  • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):

           -  ONW typ nizinny I - 179 zł/ha

           - ONW typ nizinny II - 264 zł/ha

  • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha. 

 

Płatność ONW - przysługuje do powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja 2017 r., wynoszącej nie więcej niż 75 ha, a w przypadku rolnika realizującego 5-letnie zobowiązanie wynoszącej nie więcej niż 300 ha.

 

Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

- od 1 do 25 ha - 100% płatności

- od 25,01 do 50 ha - 50% płatności

- od 50,01 do 75 ha - 25% płatności

- powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana

 

W przypadku beneficjentów kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013 płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

- od 1 do 50 ha - 100% płatności

- od 50,01 do 100 ha - 50% płatności

- od 100,01 do 300 ha - 25% płatności

- powyżej 300 ha - płatność nie będzie przyznawana

 

Płatność ONW, płatność rolnośrodowiskowa, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i płatność ekologiczna – przysługuje do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli na dzień 31 maja 2017 r. beneficjent posiada do tych gruntów tytuł prawny.

Jeżeli rolnik nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, do wniosku o przyznanie płatności ONW dołącza:

podpisane załączniki graficzne, na których wyrysowane są wszystkie działki rolne deklarowane do płatności ONW i jeśli dotyczy - elementy krajobrazu podlegające zachowaniu,

oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (nie dotyczy małżonków).

 

Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW – otwórz

 

Zasady przyznawania płatności ONW spadkobiercy – otwórz

 

Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika – otwórz

 

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji za rok 2017 w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013 – otwórz

 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności - otwórz

 

Wykaz obszarów ONW- otwórz

 

Akty prawne - otwórz