Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) - podstawowe informacje - kampania 2016  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) w roku 2016 - podstawowe informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW).
Tak jak dotychczas, rolnicy będą mogli ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności. 


Wnioski o przyznanie płatności ONW składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca 2016 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 11 lipca 2016 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2016 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1 % należnej kwoty płatności.

Uwaga!!

Od roku 2016 płatność ONW do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny.

Od roku 2016 rolnik ubiegający się o przyznanie płatności ONW wskazuje we wniosku o przyznanie płatności strefę ONW. Informacja w jakiej strefie położone są działki ewidencyjne, deklarowane przez rolnika roku 2015, znajduje się w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności, która jest wysyłana do rolnika wraz z wnioskiem spersonalizowanym.
 

 • Płatność ONW przyznawana jest beneficjentowi (rolnikowi), który spełnia warunki rolnika aktywnego zawodowo i który prowadzi działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami i deklaruje do płatności ONW działki rolne położone na tych obszarach, pozostające w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym jest składany wniosek.
 • Do płatności ONW kwalifikują się grunty orne, trwałe użytki zielone oraz uprawy trwałe. Do płatności tej kwalifikują się także elementy krajobrazu wskazane w części dotyczącej jednolitej płatności obszarowej.
 • Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności ONW wynosi 0,1 ha, a minimalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do tej płatności wynosi 1 ha. Płatność ONW może być przyznana maksymalnie do powierzchni 75 ha.
 • Do beneficjentów kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013 (otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku złożonego w roku 2014 lub roku 2015), mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. obowiązujące w momencie podjęcia zobowiązania.
 • Rolnicy, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku złożonego w roku 2014 lub roku 2015, są zobowiązani do prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymali w pierwszym roku pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), przez okres 5 lat od dnia otrzymania tej pomocy.

 

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW, obliczane będą oddzielnie dla różnych typów tych obszarów:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) - 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):

  • ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
  • ONW typ nizinny II - 264 zł/ha

 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha.

 

Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha - 100% płatności
 • od 25,01 do 50 ha - 50% płatności
 • od 50,01 do 75 ha - 25% płatności
 • powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana

 

Jeżeli rolnik nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, do wniosku o przyznanie płatności ONW dołącza:

 • podpisane załączniki graficzne, na których wyrysowane są wszystkie działki rolne deklarowane do płatności ONW i jeśli dotyczy - elementy krajobrazu podlegające zachowaniu,
 • oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (nie dotyczy małżonków).

 

Wykaz obszarów ONW

Akty prawne