Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) - podstawowe informacje - kampania 2015  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) - podstawowe informacje - kampania 2015

Od 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizować będzie, w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW).

Tak jak dotychczas, rolnicy będą mogli ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności. 

W 2015 r., pomoc przyznawana będzie na warunkach określonych w PROW 2014-2020, tj. w przypadku gdy:

 • Beneficjent, spełniający definicję rolnika aktywnego zawodowo, jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą na obszarach ONW;
 • działki rolne, których dotyczy pomoc, są użytkowane jako użytki rolne¹, a ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,1 ha;
 • powierzchnia użytków rolnych¹ położonych na obszarach ONW należących do danego gospodarstwa rolnego, wynosi co najmniej 1 ha. 

¹ użytki rolne oznaczają każdy obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i    trwałe lub uprawy trwałe.

! Do beneficjentów realizujących 5-cio letnie zobowiązania, podjęte w ramach PROW 2007-2013 mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. te jakie obowiązywały w chwili podjęcia zobowiązania.

! Beneficjenci, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 roku, z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku o przyznanie płatności ONW złożonego w roku 2014, są zobowiązani do kontynuowania podjętego 5-letniego zobowiązania ONW na dotychczasowych zasadach.

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW, obliczane będą oddzielnie dla różnych typów tych obszarów:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) - 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):

  • ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
  • ONW typ nizinny II - 264 zł/ha

 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha.

Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • Od 1 do 25 ha - 100% płatności
 • Od 25,01 do 50 ha - 50% płatności
 • Od 50,01 do 75 ha - 25% płatności
 • Powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana

 1. Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW - otwórz
 2. Zasady przyznawania płatności ONW spadkobiercy - otwórz
 3. Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 4. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2015 - otwórz
 5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności - otwórz
 6.