Najczęściej zadawane pytania - płatność ONW (PROW 2014-2020)

1. W jakim terminie są realizowane płatności ONW?

Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) realizowane są od dnia 16 października roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności. Przedmiotowe płatności przyznawane są po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli.

2. Gdzie można znaleźć wykaz obszarów ONW?

Wykaz obszarów ONW został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

Wykaz obszarów ONW jest również zamieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 pod adresem: http://archiwum.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/kampania_2016/wniosek_2016/Transfer_ONW/Wykaz_obszarow_ONW_2016/Wykaz_obszarow_ONW.pdf  .

3. Jakie są skutki zadeklarowania we wniosku o przyznanie płatności działek, które nie leżą na obszarach uznanych za obszary ONW?

Rolnik deklaruje powierzchnię do płatności ONW w każdej strefie, a strefa traktowana jest jak grupa upraw.

Do obszaru zatwierdzonego w ramach grupy upraw/strefy wlicza się obszar zadeklarowany leżący w strefie ONW (obszar zadeklarowany znajduje się w wykazie obszarów ONW określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

Do obszaru zatwierdzonego nie wlicza się obszaru zadeklarowanego do płatności ONW , który nie jest położony na obszarze ONW. Obszar zadeklarowany do płatności ONW ale nieleżący na obszarze ONW stanowi podstawę do nałożenia sankcji z tytułu przedeklarowania powierzchni.