Najczęściej zadawane pytania - działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

1. W jakim terminie wypłacane są płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne? Czy w ciągu 5 lat realizacji zobowiązania termin ten nie ulega zmianie?

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, bez względu na rok realizacji zobowiązania, są wypłacane, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli - formalnych, administracyjnych oraz w terenie, od 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do 30 września roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności (§ 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków o trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

2. Realizuję zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 2.1 Międzyplony. Czy działki rolne, które deklaruję do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej mogę także deklarować jako obszary proekologiczne - EFA 14b (międzyplon ozimy)?

W przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariant 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, międzyplonów uprawianych w celu realizacji tego  zobowiązania nie można jednocześnie zadeklarować jako obszaru EFA. Jeżeli w gospodarstwie uprawiane są inne międzyplony (ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania) i nie są one deklarowane wariantu 2.1 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, wtedy międzyplony te można zadeklarować jako obszar EFA. W przypadku jednoczesnego zadeklarowania międzyplonów, zarówno jako obszaru EFA, jak i w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, międzyplony zadeklarowane jako EFA nie zostaną wliczone do 5% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, na których rolnik posiadający więcej niż 15 ha gruntów ornych (z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności) jest zobowiązany utrzymać obszary proekologiczne (§ 8 ust. 2 pkt 1 lit. r rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów).

3. W roku 2016 podjąłem zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni, 7.2.5 Konie wielkopolskie. Planuję zakupić kolejne sztuki. Czy w roku 2017 mogę zmienić podjęte zobowiązania dodając konie innej rasy, czy jedynie dodając konie rasy, do której podjąłem zobowiązanie w roku 2016?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w przypadku pakietu 7 obejmuje jedną rasę zwierząt lokalnych. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego zmiana zobowiązania w ramach danej rasy lokalnej może polegać m.in. na zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy. Dodatkowo zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik może jednocześnie realizować więcej niż jedno zobowiązanie, jeżeli takie zobowiązania zostały podjęte w tym samym roku lub w roku następnym.
Mając na uwadze powyższe, jeżeli podjął Pan w roku 2016 zobowiązanie w ramach wielkopolskiej rasy koni, to w roku 2017 może Pan zarówno zwiększyć liczbę zwierząt tej rasy jak i dodać zwierzęta innej rasy. W przypadku dodania zwierząt inne rasy (nowe zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne), zobowiązanie to będzie Pan realizował do 14 marca 2022 roku, czyli rok dłużej niż zobowiązanie podjęte w ramach wielkopolskiej rasy koni, które zakończy Pan 14 marca 2021 roku.

4. W roku 2015 podjąłem zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 2.1 Międzyplony na powierzchni 15 ha. Podobno w kolejnych latach mogę zmieniać powierzchnię i położenie działek rolnych wnioskowanych do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 2.1. Jaką powierzchnię oraz jakie działki rolne mogę deklarować do płatności w kolejnych latach?

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu 2.1 może polegać na zmianie wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach tego wariantu, lecz nie więcej niż o 15% w stosunku do wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem w pierwszym roku jego realizacji, lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku gdy w roku 2015 podjął Pan zobowiązanie na powierzchni 15 ha, w kolejnych latach, może Pan zarówno zmniejszyć jak i zwiększyć powierzchnię zobowiązania ale jedynie w nie mniej niż 12,75 ha oraz nie więcej niż 17,25 ha. Dodatkowo w kolejnych latach trwania zobowiązania może Pan deklarować działki rolne do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 2.1 zarówno na działkach ewidencyjnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej jak i na nowych działkach ewidencyjnych, niedeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.