Najczęściej zadawane pytania - rolnictwo ekologiczne


1. W swoim gospodarstwie posiadam same łąki. Chciałbym przystąpić do działania Rolnictwa ekologiczne. Czy otrzymam płatność pomimo tego, że nie posiadam żadnych zwierząt gospodarskich?

Jednym z warunków przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietu 6 i 12.Trwałe użytki zielone jest posiadanie zwierząt gospodarskich takich jak: bydło domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne i jelenie sika (wschodnie), konie, kozy, króliki, owce, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.

W przypadku, gdy rolnik nie posiada zwierząt, może spełnić warunek o  którym mowa powyżej łącznie co najmniej z jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznej. W takim przypadku, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, należy dołączyć oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej.

2. W roku 2016 podjąłem zobowiązanie ekologiczne m.in. do sadu jabłoniowego. Składając wniosek o przyznanie pierwszej płatności zobowiązałem się do utrzymania minimalnej obsady drzew przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw sadowniczych. Jeżeli w roku 2021, czyli już po zakończeniu 5-letniego zobowiązania ekologicznego, będę chciał przekazać działkę, na której obecnie rosną jabłonie, czy poniosę jakieś konsekwencje finansowe?

W przypadku, gdy przeniesienie posiadania działek rolnych, na których realizowane było zobowiązanie ekologiczne w ramach upraw sadowniczych (drzewa deklarowane w ramach wariantu 10.1.1 Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji lub 10.2 Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji), nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach ww. wariantów, nowy posiadacz tych działek rolnych w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania składa oświadczenie obejmujące zobowiązanie do utrzymaniu minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie przyznana ostatnia płatność ekologiczna w zakresie wariantu 10.1.1 i 10.2, przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania oraz zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej, uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką ten byłby obowiązany zwrócić gdyby w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego rolnik zmniejszył obsadę drzew poniżej minimalnej obsady drzew, z tolerancją do 10%, określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia ekologicznego.

W przypadku niedochowania zobowiązania do utrzymania minimalnej obsady, płatność ekologiczna przyznana za realizację wariantu 10.1.1 lub 10.2 podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi różnicy między minimalną obsadą drzew a utrzymywaną obsadą drzew do minimalnej obsady drzew.

3. We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej na rok 2016 na jednej z działek rolnych zadeklarowałem fasolę zwykłą. Niestety na skutek działania szkodników większość uprawy została zniszczona. Czy pomimo upływu terminu na składanie wniosków mogę zmienić zadeklarowaną we wniosku fasolę na inną roślinę i czy otrzymam do tej działki płatność ekologiczną?

Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia ekologicznego wniosek o przyznanie płatności ekologicznej może zostać zmieniony w części dotyczącej roślin uprawnych, uprawianych na działce rolnej, ale wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub wariantu. Zmianę taką można złożyć najpóźniej do dnia wydania decyzji, ale nie później niż do czasu powiadomienia rolnika o kontroli na miejscu, lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy rolnik złoży zmianę do wniosku, w której uprawa fasoli zostanie zmieniona na inną uprawę dotowaną w ramach pakietu 2/8 Uprawy warzywne, płatność ekologiczna do tej działki rolnej zostanie przyznana (pod warunkiem niestwierdzenia innych nieprawidłowości lub uchybień) oraz potwierdzenia przez Jednostkę Certyfikującą tych gruntów, jako ekologicznych.