Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Oferty na realizację operacji polegającej na:

 • założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych i marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,

 • przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,

 • organizacji seminariów i konferencji,

można składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu, na platformie zakupowej - otwórz

termin na składanie ofert został wydłużony do 08.09.2021 r.

Nazwa działania

Działanie: M01 – Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie: 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Cel szczegółowy

Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.

Budżet

Ogółem 58 001 302 euro dla całego działania M01, w skład którego wchodzą dwa poddziałania, w podziale na:

Województwo Mazowieckie  8 821 763 EURO

Pozostałe województwa 49 177 994 EURO

Beneficjent działania
I. Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia następujące warunki:

 1. przedmiotem lub celem prowadzonej przez nią działalności jest prowadzenie działalności szkoleniowej;
 2. posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;
 3. dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji, która posiada kwalifikacje odpowiednie do zakresu operacji oraz regularnie je podnosi;
 4. dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji, wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, oraz miejscami, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działań szkoleniowych lub demonstracji, przewiduje realizację takich zajęć;
 5. dysponuje odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;
 6. posiada prawo dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji;
 7. nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;
 8. posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przepisu określonego w pkt I. 7 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia
22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 721).

II.    Pomoc może być także przyznana:
1) wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zawartej
w formie pisemnej zamierzają wspólnie realizować operację, jeżeli:

 • każdy ze wspólników spełnia warunki określone w pkt I. 1 i 7,
 • przynajmniej jeden ze wspólników spełnia warunki, o których mowa w pkt I. 2-6,
 • spółka spełnia warunek, o którym mowa w pkt I. 8;

2) podmiotom, które na podstawie umowy innej niż umowa spółki cywilnej zawartej w formie pisemnej zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy, zwanym "konsorcjum", jeżeli:

 • każdy z tych podmiotów spełnia warunki określone w pkt I. 1 i 7,
 • przynajmniej jeden z tych podmiotów spełnia warunki, o których mowa w pkt I. 2-6,
 • podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy spełnia warunek, o którym mowa w pkt I. 8.

Zakres pomocy    

Pomoc udzielana będzie na demonstracje służące promowaniu oraz upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego.
Pomoc jest przyznawana na operację:

1. która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2. w której udział jest bezpłatny dla uczestniczących w niej ostatecznych odbiorców, którymi mogą być:

a) rolnik,

b) domownik rolnika,

c) małżonek rolnika,

d) osoba zatrudniona w rolnictwie,

e) właściciel lasu,

f) wnioskodawca lub beneficjent operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

3. która spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi do niej zastosowanie;

4. która może być realizowana w jednym albo w więcej niż jednym etapie, przy czym jeżeli operacja jest realizowana w więcej niż jednym etapie, żaden z etapów nie może trwać krócej niż 2 miesiące;

5. która polega na realizacji działań szkoleniowych lub demonstracji;6. która zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.7. która będzie realizowana na podstawie programu działań szkoleniowych lub demonstracji.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, które odpowiadają kryteriom oceny ofert określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Pomoc przyznaje się podmiotowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Przyznawanie pomocy

Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony w Centrali Agencji, nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.

Zabezpieczenie nie jest wymagane od beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, a w przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami sektora finansów publicznych.

Wypłata pomocy

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, jeżeli:

1. beneficjent zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach mających zastosowanie do operacji:

 • od dnia, w którym została zawarta umowa, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie,
 • zgodnie z programem działań szkoleniowych lub demonstracji;

2. beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3. beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu;
4. koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Dokumenty - otwórz

Legislacja

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z poźn. zm.);

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1688)