Najczęściej zadawane pytania

Działanie 1: Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie 1.1 : Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Pytanie 1
Czy datą ogłoszenia konkursu jest 27.10.2017r
.?

Odpowiedź
Tak. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 929) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", ogłasza konkurs i podaje informację o tym konkursie do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
W związku z powyższym, w dniu 27 października 2017 r. na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w dzienniku o zasięgu krajowym "Nasz Dziennik" zamieszczone zostało ogłoszenie o konkursach na realizację operacji w ramach ww. działania. Ogłoszenie to zawiera informacje na temat konkursów oraz określa, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich ogłaszanych konkursów trwa od 27.11.2017 r. do 10.01.2018 r. do godz. 15:30.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy to: Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, w godz. 7:30-15:30.

Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali ARiMR.

Pytanie 2
Przy ewentualnej realizacji materiałów szkoleniowych nie ma jednoznacznego wskazania logowania (w księdze jest mowa o materiałach promocyjnych, a nie szkoleniowych) - chodzi konkretnie o długopisy. Czy koniczne jest umieszczanie logotypów na długopisach?

Odpowiedź
UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została "Księga wizualizacji znaku PROW 2014 - 2020", zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w plikach udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W "Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020" przygotowany został opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia. We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych zapewniona jest właściwa identyfikacja wizualna w szczególności poprzez oznaczanie miejsc realizacji operacji oraz stosowanie odpowiednich znaków. Do działań informacyjno - promocyjnych zaliczane są między innymi materiały szkoleniowe (str. 69, 89-90 Księgi ...). Beneficjentów, którzy w ramach operacji realizują działania informacyjne lub promocyjne w formie np.:

  • wykonania ulotek, broszur, innych publikacji, stron internetowych, materiałów filmowych, organizacji konferencji, spotkań, itd.,
  • wykonania materiałów i dokumentów przeznaczonych dla uczestników spotkań/ szkoleń, np.: zaświadczeń, certyfikatów, materiałów szkoleniowych, programów szkoleń /warsztatów, list obecności, itp.,

- obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o wsparciu operacji z EFRROW poprzez odpowiednią wizualizację.

W trakcie trwania konferencji, szkoleń, spotkań itp. odpowiednia wizualizacja zapewniona jest również poprzez oznakowanie miejsca realizacji operacji za pomocą np. plakatów/ bilbordów/tablic, itp. oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej beneficjenta (jeśli taką posiada).

Nie jest wymagane stosowanie wizualizacji na dokumentach związanych z realizacją operacji np. dokumentacji przetargowej, jak również innych dokumentach, np. umowach.

W części III Księgi - Zastosowanie znaków - umieszczone zostały oznakowania przykładowych materiałów promocyjnych o treściach nie merytorycznych - gadżetów, w tym m.in. dla długopisu.

Pytanie 3
§ 3 ust. 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 21.04.2017 r. (Dz. U. poz. 929) mówi, że "za odpowiednią osobę, która posiada doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym, uznaje się osobę, która w okresie ostatnich 7 lat od dnia ogłoszenia o konkursie zarządzała co najmniej jednym projektem szkoleniowym, przy czym wysokość budżetu tego projektu odpowiadała co najmniej 50% wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu o konkursie" - jaka jest definicja projektu szkoleniowego na potrzeby omawianego ogłoszenia? Czy przyjąć należy wyłącznie historyczne projekty w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW 2007-2013? Czy projekty współpracy transgranicznej, w których szkolenia były jedną z form realizacji celów operacji obok budowy wiat przygranicznych, przeprowadzania ankietyzacji itp., również stanowią o doświadczeniu wymaganym do omawianego konkursu? Podobnie projekty zagraniczne realizowane z MSZ - Polska Pomoc - szkolenia były tylko częścią całej operacji.

Odpowiedź
Projekt szkoleniowy nie został zdefiniowany szczegółowo w przywołanym rozporządzeniu, co oznacza stosowanie definicji powszechnie obowiązujących.

Za projekt (również projekt szkoleniowy) uznajemy z zasady zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich i finansowych.

Doświadczenie w zarządzaniu projektem szkoleniowym nie zostało ograniczone jedynie do projektów - operacji szkoleniowych realizowanych w ramach "historycznego" już działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Natomiast projekty "mieszane", gdzie szkolenia były częścią większego projektu, zostaną uznane jako wymagane doświadczenie w zarządzaniu projektem szkoleniowym, pod warunkiem wykazania spełnienia warunków, o których mowa w akapicie drugim tego punktu (tj. m.in. wyodrębnienie części szkoleniowej projektu i kosztów dotyczących tej części, zidentyfikowanie celu, jakim powinno być uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycia wiedzy i umiejętności albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji osób, którym dedykowane jest szkolenie.

Pytanie 4
Czy za wymagane doświadczenie osoby kierującej projektem można uznać pełnienie funkcji ASYSTENTA koordynatora projektu?

Odpowiedź
Jeżeli osoba która pełniła funkcję asystenta koordynatora projektu szkoleniowego wykaże bezsprzecznie, że w ramach powierzonych obowiązków wykonywała czynności polegające na kierowaniu projektem szkoleniowym, to może zostać uznana za osobę, o której mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 929), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Pytanie 5
Za doświadczenie osoby kierującej operacją szkoleniową (przeprowadzenie powyżej 2 projektów) będą przyznane punkty dla planowanej operacji przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy. Co powinien uczynić wnioskodawca, jeśli przed dniem podpisania umowy o przyznanie pomocy i lub w trakcie realizacji tejże umowy, pracownik (planowany jako kierujący operacją) rozwiąże z nim umowę o pracę?
Proszę o potwierdzenie, że wymóg doświadczenia w kierowaniu projektem szkoleniowym dotyczy wyłącznie jednej z wyżej wymienionych osób, tzw. kierownika projektu. Jego asystent, czy jego zastępca (tzn. druga osoba, której wynagrodzenie będzie uznane za bezpośredni koszt operacji) nie musi spełniać warunku z § 3 ust 7?

Odpowiedź
W § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego dla przedmiotowego działania określono, że ARiMR przyznaje odpowiednią liczbę punktów w zależności od liczby przeprowadzonych projektów szkoleniowych. Minimalna liczba punktów, tj. 3 punkty przyznawana jest już za przeprowadzenie 2 projektów, a nie jak w pytaniu napisano "powyżej 2 projektów". Punkty przyznawane przez ARiMR w ramach § 12 dotyczą kryteriów wyboru operacji. Czym innym są warunki przyznania pomocy, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia (są to warunki dostępu do ubiegania się o pomoc), a czym innym kryteria wyboru operacji.
Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazuje dwie osoby pełniące funkcje związane z kierowaniem operacją to będzie wystarczające, że przynajmniej jedna z tych osób spełnia warunek z § 3 ust. 7.

W przypadku, kiedy doświadczenie osoby kierującej operacją, wskazanej jako ta, w stosunku do której ARiMR przyznawać powinna punkty w ramach § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, skutkowało przyznaniem punktów w ramach kryteriów wyboru operacji a osoba ta przestała pracować przy realizacji operacji, beneficjent zobowiązany jest zatrudnić (zaangażować do pracy przy projekcie) inną osobę o adekwatnym doświadczeniu i oczywiście poinformowania Agencji o tym fakcie. W przeciwnym przypadku Agencja zastosuje sankcje przewidziane w umowie o przyznaniu pomocy.

Pytanie 6
Czy do wymaganego doświadczenia zarówno podmiotu przystępującego do konkursu jak i kadry dydaktycznej realizacja operacji liczona jest jako godzina zegarowa czy lekcyjna? Rozporządzenie nie precyzuje tej kwestii.

Odpowiedź
Zarówno w przypadku doświadczenia w organizacji działań transferu wiedzy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy jak i doświadczenia wykładowcy w prowadzeniu działań transferu wiedzy, w przepisach rozporządzenia nie zostało doprecyzowane o jaką godzinę chodzi (lekcyjną czy zegarową) z tego względu, że wykazywane doświadczenie dotyczy zrealizowanych działań, które mogły być przeprowadzone w systemie godzin lekcyjnych jak również zegarowych - jeżeli takie założenia przyświecały ich organizatorom.

Tym samym za doświadczenie uznawane będą zarówno działania transferu wiedzy, w których wykazano godziny zegarowe jak i lekcyjne - weryfikacji będzie podlegać liczba wykazanych godzin.

Pytanie 7    
Osoba kierująca projektem szkoleniowym może w trakcie realizacji operacji przebywać na zwolnieniu lekarskim. § 13 ust. 6 pkt 3 lit. e (powinna być lit. c) wzoru umowy o przyznaniu pomocy mówi o pomniejszeniu kwoty wypłaty pomocy o wartość szkolenia zrealizowanego bez "opieki" koordynatora projektu. Co w sytuacji, gdy koordynator będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim w terminach nie pokrywających się z przeprowadzaniem szkoleń, niemniej w czasie realizacji operacji?

Odpowiedź
Obowiązek zapewnienia dla wszystkich szkoleń osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym nie oznacza osobistego uczestnictwa tej osoby we wszystkich szkoleniach - fizycznie warunek może być niemożliwy do spełnienia. Osoba kierująca projektem szkoleniowym ma za zadanie prawidłowo zorganizować i pełnić nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkoleń w ramach realizacji operacji oraz nad prawidłowym rozliczeniem operacji. Nie oznacza to jednak, że musi samodzielnie uczestniczyć w każdym ze szkoleń, może wyznaczyć osobę/y, które będą ją zastępować, aby wypełnić warunek obowiązku przebywania wraz z grupą osób szkolonych opiekuna takiej grupy.

Sankcja, o której mowa w formularzu umowy o przyznanie pomocy, którą przytacza pytający, dotyczy pomniejszenia kwoty wypłaty pomocy o wartość szkolenia zrealizowanego bez "opieki" osoby kierującej, a nie pomniejszania refundacji z tytułu wynagrodzenia takiej osoby. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego dla działania, osób pełniących funkcje związane z kierowaniem operacją może być więcej niż jedna. Katalog kosztów kwalifikowalnych mówi o kosztach wynagrodzenia nie więcej niż dwóch osób pełniących funkcje związane z kierowaniem operacją. Z punktu widzenia zatem zapewnienia prawidłowości realizacji operacji i uniknięcia sankcji z paragrafu 13 ust. 6 pkt 3 umowy, wskazane byłoby powierzenie obowiązków osobie zastępującej.

Pytanie 8
Zapis: Za odpowiednią osobę, która posiada doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym, uznaje się osobę, która w okresie ostatnich 7 lat od dnia ogłoszenia o konkursie zarządzała co najmniej jednym projektem szkoleniowym, przy czym wysokość budżetu tego projektu odpowiadała co najmniej 50% wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

1. Czy w tym zapisie, dopuszczalne jest sumowanie projektów, by uzyskać wartość 50%?

2. Czy wartość 50% dotyczy ogłoszonego czy zrealizowanego projektu?

Odpowiedź
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, za odpowiednią osobę, która posiada doświadczenie
w kierowaniu projektem szkoleniowym, uznaje się osobę, która w okresie ostatnich 7 lat od dnia ogłoszenia o konkursie zarządzała co najmniej jednym projektem szkoleniowym, przy czym wysokość budżetu tego projektu, którym zarządzała w przeszłości odpowiadała co najmniej 50% wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

1. Dla określenia wspomnianej wartości 50% należy ze sobą porównać wartość finansową określoną dla danego konkursu i wartość projektu, którym zarządzała osoba, której doświadczenie w tym zakresie ma prowadzić do uzyskania punktów w tym kryterium. Nie dopuszcza się sumowania projektów.

2. Wartość 50% dotyczy projektu zrealizowanego.
Przykład: Jeżeli wartość środków finansowych ogłoszonego konkursu wynosi np. 3 000 PLN, to aby móc spełnić warunek dostępu, wartość zrealizowanego projektu w przeszłości musiała wynosić co najmniej 1 500 PLN.

Pytanie 9
Przez co mamy rozumieć doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym i co w tym przypadku nazywamy projektem szkoleniowym? - załącznik nr 4

Odpowiedź
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, za odpowiednią osobę, która posiada doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym, uznaje się osobę, która w okresie ostatnich 7 lat od dnia ogłoszenia o konkursie zarządzała co najmniej jednym projektem szkoleniowym, przy czym wysokość budżetu tego projektu, którym zarządzała w przeszłości odpowiadała co najmniej 50% wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Pod pojęciem projektu szkoleniowego rozumie się projekty mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, w szczególności mogą to być szkolenia, warsztaty, kursy, demonstracje, konferencje lub seminaria.

Dla potwierdzenia dysponowania osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym mogą posłużyć kopie dokumentów dot. osoby wskazanej w Załączniku nr 4, którymi mogą być m.in. kopie umów o pracę wraz z zakresami czynności, z których wynikać powinno powierzanie obowiązków kierowania projektem szkoleniowym, kopia umowy o dzieło na kierowanie projektem szkoleniowym, itp.

Pytanie 10
Czy przez doświadczenie rozumiane jest doświadczenie trenera, realizowałby dla nas ten temat czy my jako firma musimy je mieć? Chodzi mi o załącznik nr 1.

Odpowiedź
Za odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów uznaje się co najmniej 5 lat aktywności związanej z przekazywaniem wiedzy i umiejętności dla rolników lub właścicieli lasów w okresie ostatnich 7 lat liczonych od dnia ogłoszenia o konkursie, przy czym:

  1. za aktywność w organizacji działań transferu wiedzy uznaje się udokumentowaną realizację co najmniej 6 działań w roku o charakterze porównywalnym z planowaną do realizacji operacją w ramach danego konkursu, przy czym czas trwania każdego z działań wynosił co najmniej 5 godzin;
  2. za działanie o charakterze porównywalnym z planowaną do realizacji operacją w ramach danego konkursu uznaje się działanie adresowane do rolników lub właścicieli lasów, którego tematyka była zbliżona do określonej w danym konkursie.

Doświadczeniem w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów w tym załączniku wykazuje się podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jego członek, w przypadku konsorcjum lub spółki jawnej.

Pytanie 11
Czy pracownik zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku ds. doradztwa, z wynagrodzeniem 1000 zł brutto może być zatrudniony na 0,5 etatu na stanowisku wykładowcy w projekcie, z wynagrodzeniem większym niż 1000 zł brutto? Zwracamy uwagę na fakt, że będzie to sytuacja, gdzie jest jeden pracodawca, różne źródła finansowania etatów oraz różne zakresy czynności pracowników.

Odpowiedź
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 929) nie precyzuje szczegółowo zasad kwalifikowania wynagrodzeń osób zatrudnionych w roli wykładowców w ramach poszczególnych szkoleń.

Opisany sposób zatrudnienia wykładowcy jest dopuszczalny pod warunkiem przedłożenia do rozliczenia odpowiednich dokumentów, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, że nie występuje "podwójne" zatrudnienie osób zarówno w ramach umowy o pracę w danej jednostce, do wykonywania jej celów statutowych jak i do wykonywania zadań związanych z realizacją operacji dla której zostało udzielone dofinansowanie.

Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie należy szukać w załącznikach do wniosku o płatność oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.

W ramach dokumentów załączanych do wniosku o płatność przewidziano złożenie Dokumentów potwierdzających zatrudnienie: wykładowców oraz nie więcej niż dwóch osób pełniących funkcje związane z kierowaniem operacją - w instrukcji wypełniania wniosku o płatność opisane zostały przykładowe formy zatrudnienia zarówno wykładowców jak i osób kierujących operacją.

Jako załącznik składana jest również Ewidencja godzin / zadań zrealizowanych w ramach operacji (w instrukcji znajduje się wzór takiej ewidencji), w której dla każdej osoby powinny być rozpisane godziny zgodnie z zaangażowaniem w projekt i zgodnie z umową zawartą z tą osobą. Ponadto w ramach załączników do wniosku o płatność występuje Oświadczenie, iż zatrudnieni pracownicy wykonują zadania związane z realizacją operacji poza godzinami pracy lub w czasie wolnym od pracy, które to oświadczenie należy dołączyć w przypadku, gdy kosztem operacji jest wynagrodzenie pracowników etatowych, np.: na  umowę o dzieło /zlecenie (pracownik podmiotu zostaje dodatkowo zatrudniony do realizacji operacji, np. jako wykładowca na szkoleniach realizowanych przez beneficjenta).

W związku z powyższym planując w ramach operacji zatrudnienie pracowników jako wykładowców poszczególnych szkoleń należy mieć na uwadze obowiązek wykazania (przy rozliczaniu operacji), że praca na rzecz operacji dofinansowanej ze środków unijnych wykonana została przez pracownika w innym czasie niż praca  w ramach zatrudnienia u danego pracodawcy.

Pytanie 12
Czy w załączniku nr 3 - baza dydaktyczna - lokalowa wchodzi w grę wynajęta na czas trwania szkolenia np. sala?

Odpowiedź
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, za odpowiednią bazę dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji uznaje się obiekty i pomieszczenia dydaktyczne, które:

  1. są dostosowane do potrzeb i liczby uczestników operacji;
  2. spełniają inne wymagania niezbędne do realizacji operacji określone w ogłoszeniu o konkursie.

Dla zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktyczno-lokalowej na potrzeby realizacji operacji może posłużyć wynajęta sala.

Pytanie 13
Prawo do dysponowania nieruchomością - czy wystarcza umowa najmu? - załącznik nr 5

Odpowiedź
Dla potwierdzenia posiadania prawa dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji można zaliczyć umowy dzierżawy, najmu lub oświadczenie dwóch stron o możliwości wykorzystania do realizacji operacji wymienionych w oświadczeniu nieruchomości.

Pytanie 14
Czy uczestników rekrutujemy my? Czy Państwo mają jakąś grupę osób, która ma być objęta danym wsparciem?

Odpowiedź
Liczbę uczestników szkolenia określono w ogłoszeniu o konkursach. Uczestnicy szkolenia powinni być dobierani z uwzględnieniem profilu ich gospodarstw w odniesieniu do tematyki danego szkolenia. Rekrutacją uczestników szkoleń zajmuje się podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy. Koszt naboru ostatecznych odbiorców - uczestników szkoleń jest kosztem kwalifikowalnym.

Pytanie 15
W ramach operacji planowane jest przeprowadzenie szkolenia na terenie całego województwa (40 różnych miejsc). Jak w tym przypadku potraktować załącznik nr 5 do WoPP? Czy należy przedstawić 39 oświadczeń zgodnie z miejscem wynajmu właścicieli lokali na kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem realizacji operacji (zakładana realizacja szkoleń od września 2018 r.) nie wiedząc czy projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony?

Odpowiedź
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w odpowiedzi na powyższe pytanie. W związku z zaistniałą zmianą prosimy postępować zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy tj. załącznik nr 5 nie dotyczy poddziałania 1.1

Pytanie 16    
Konkurs 35, 39, 42 i 46 dotyczy przeszkolenia jedynie rolników prowadzących chów bydła; warunki realizacji operacji w zakresie czasu trwania szkolenia mówią: "2 dni, szkolenie stacjonarne (łącznie 14 godz. lekcyjnych) z wykorzystaniem programu komputerowego", przy czym szczegółowy program szkolenia dla uczestników z zakresu bydła, w metodzie pracy, przewiduje jedynie wykład (w przypadku świń zaznaczony jest wykład z wykorzystaniem programu komputerowego). Czy zatem w przypadku tych konkursów wymagane jest, by uczestnicy szkoleń mieli zagwarantowany przez wykonawcę dostęp do komputera z właściwym oprogramowaniem? Jeśli tak, w którym punkcie programu szkolenia?

Odpowiedź
W przypadku, gdy szkolenie dotyczy jedynie chowu bydła nie ma obowiązku prowadzenia wykładu z wykorzystaniem programu komputerowego. Wymóg dotyczy szkolenia z zakresu chowu i hodowli świń, gdyż dla jednego z wykładów, tj. "Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych na fermach o różnym cyklu" wymaga się wykorzystania programu komputerowego do omówienia tego zagadnienia.

Pytanie 17
Czy do uznania, iż operacja została zrealizowana poprawnie jest ustalony procentowy limit wykonania np. 90% z ilości zaplanowanych osób, które należy przeszkolić? Czy tylko wykonanie w 100% zostanie uznane?

Odpowiedź
Zgodnie z postanowieniami § 3 formularza umowy o przyznaniu pomocy, zamieszczonym wraz z ogłoszeniem o konkursach na stronie internetowej Agencji, w wyniku realizacji operacji beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia celu operacji, poprzez zrealizowanie wskaźnika, w postaci konkretnej liczby uczestników szkoleń - nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W odniesieniu do niezrealizowania wskaźnika realizacji celu operacji, na etapie rozliczenia całej operacji (wniosek o płatność końcową), zastosowanie będzie miała reguła proporcjonalności, o której mowa w § 13 ust. 12 umowy. Reguła proporcjonalności nie będzie miała zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w § 19 umowy. W ramach obowiązującego formularza umowy nie zawarto ograniczeń co do możliwości zastosowania reguły proporcjonalności.

Jednakże aktualnie jest procedowana zmiana formularza umowy o przyznaniu pomocy, w ramach której zostanie wprowadzone ograniczenie polegające na tym, że reguła proporcjonalności nie będzie miała zastosowania w przypadku wskaźnika osiągniętego na poziomie niższym niż 75%. Zmiana ta będzie miała zastosowanie do operacji realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych w dniu 27 października 2017 r.