Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 02.01.2019 r.*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 02.01.2019 r.*) pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie wersja 1z ** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 1z ** pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych przed 2019 r.

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020