Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Celem ogólnym Priorytetu 6 jest wsparcie tworzenia sprawnego systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego Działania realizowane w ramach ZPM dotyczą opracowania i wdrażania skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych w obszarze Morza Bałtyckiego, regionach przybrzeżnych i sektora gospodarki morskiej w uzupełnieniu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz innych polityk powiązanych. Ma to na celu zapewnienie spójności i integracji w zarządzaniu w obszarze Morza Bałtyckiego.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTY:

Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

 

Wzory wniosków o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Legislacja