Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

I. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - mające zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30 września 2019 roku* (wersja z dnia 23.06.2021 r. stanowiąca doprecyzowanie Zasad z dnia 16.09.2019 r. i zmienionych w dniu 15.02.2021 r.)

* UWAGA!

W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad…, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady… w brzmieniu dotychczasowym.

 

I.A. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - wersja z dnia 15.02.2021 r. stanowiąca doprecyzowanie Zasad z dnia 16.09.2019 r.

 

I.B. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – wersja z dnia 16.09.2019 r. mająca zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30 września 2019 roku

 

II. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - mające zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych do dnia 30 września 2019 roku

 

III. Okres zawieszenia sankcjonowania naruszeń wynikających z "Zasad konkurencyjności" wydłużony do 30.06.2021 r.

 

IV. Wzory dokumentów