ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK ZMIAN W 2020 ROKU

W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI

ZŁOŻONEGO W ROKU 2019

 

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 co do zasady można było składać do dnia 15 kwietnia 2020 roku. Jednak ze względu na zawieszenie tego terminu, a następnie uchylenie zawieszenia biegu terminów, wynikające z przepisów ustawy COVID-19, Oświadczenie można było składać w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 i ubieganiem się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2019 roku. Rolnik, który skutecznie złożył Oświadczenie nie musi składać w 2020 roku wniosku o przyznanie płatności.

Oświadczenie mogło być złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego. Oświadczenie można było złożyć także poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). 

 

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały wrzutnie/urny, w których możliwe jest pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Agencji.

Oświadczenie można było także przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym przypadku rolnik otrzymuje potwierdzenie nadania) lub elektronicznie przy użyciu skrzynki ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal w przypadku, gdy rolnik posiada Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Informacje jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogli także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wypełnić wniosek przez Internet. W przypadku rolników, którzy kwalifikują się do złożenia Oświadczenia w większości przypadków wystarczyło sprawdzić spersonalizowane dane w eWnioskuPlus, a następnie je zatwierdzić.

Jeśli rolnik nie mógł skorzystać z powyższych możliwości, to istniała możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent był zobowiązany do dostarczenia oryginału Oświadczenia do właściwego biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Adresy skrytek ePUAP (dla osób, które posiadają Profil Zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych dostępne są tutaj.

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli było to zasadne, rolnik mógł złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Zmiany do wniosku można było złożyć także po terminie składania zmian do wniosku, do dnia 10 lipca 2020 r. Każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

 

Oświadczenie mogło być składane przez rolników, którzy:

 • w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

 • w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie:

  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 roku,
 • chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku.

 

Uwaga:

W przypadku, gdy w 2019 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złożył w 2020 roku Oświadczenie, w którym potwierdził brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2020, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostało złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu były braki formalne, które nie zostały uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynęło do ARiMR po terminie, wówczas wydawane jest Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik miał prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2020, o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności.