Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania

dla płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

- przekazanie gospodarstwa, nabycie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne

 

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - przekazanie gospodarstwa (płatności bezpośrednie):

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz
 • umowa/kopia umowy sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, potwierdzająca przekazanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji, jeżeli przejmujący nie ma nadanego takiego numeru

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - nabycie gospodarstwa (płatność niezwiązana do tytoniu):

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz
 • umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne albo kopia takiej umowy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji 
 • Oświadczenie zbywcy gospodarstwa o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01) - otwórz 
 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) - otwórz 
 • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy/ posiadacza/ współposiadacza przekazanego gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) - otwórz 
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli nabywca nie ma nadanego takiego numeru

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - śmierć rolnika do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności (płatności bezpośrednie)/nabycie gospodarstwa w wyniku zapisu windykacyjnego (płatności bezpośrednie):

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

 1. zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 2. kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
 • oświadczenia współspadkobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego o wyrażeniu zgody na wstąpienie na miejsce spadkodawcy i przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich lub płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-17/01) - otwórz 
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli spadkobierca nie ma nadanego takiego numeru
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów
 • oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw (O-20/01) – w przypadku, gdy rolnik nie wskazał na wniosku W-3/01, że występuje z systemu dla małych gospodarstw - otwórz

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - następstwo prawne do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności (płatności bezpośrednie):

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji;
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następca prawny nie ma nadanego takiego numeru
 • oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw (O-20/01) – w przypadku, gdy rolnik nie wskazał na wniosku W-3/01, że występuje z systemu dla małych gospodarstw- otwórz

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności (płatności bezpośrednie i płatność niezwiązana do tytoniu):

 • wniosek o wypłatę płatności w przypadku śmierci rolnika (W-2/01) - otwórz
 • odpis prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza albo

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

 1. zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 2. kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wypłatę rolnikowi: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności dla małych gospodarstw, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-19/01) - otwórz


Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - następstwo prawne po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności (płatności bezpośrednie i płatność niezwiązana do tytoniu):

 • wniosek o wypłatę płatności w przypadku śmierci rolnika (W-2/01) - otwórz
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji