Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji za rok 2018

w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013

 

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności uwzględnia w całości żądanie strony (rolnika lub beneficjenta) i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Wyjątek stanowią decyzje dotyczące pierwszego roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub ekologicznego oraz decyzje dotyczące pierwszego roku realizacji nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego powstałego w wyniku połączenia własnego zobowiązania i zobowiązania przejętego – decyzje te są doręczane w każdym przypadku ze względu na zawartą w nich informację o zakresie podjętego zobowiązania).

Uznanie za doręczenie decyzji w sprawie przyznania rolnikowi płatności w pełnej wysokości pomimo tego, że rolnik tej decyzji faktycznie nie odebrał nie oznacza braku możliwości skorzystania przez niego z przewidzianych procedurą administracyjną uprawnień zarówno do zapoznania się z treścią takiej decyzji, jak i jej weryfikacji w trybach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Dniem doręczenia decyzji zgodnej z żądaniem rolnika jest dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika (wnioskodawcy). Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika płatność przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

Rolnik niezadowolony z kwoty przyznanych płatności może zakwestionować decyzję zgodną z żądaniem rolnika w sprawie przyznania płatności zarówno poprzez złożenie odwołania od decyzji, jak również wniosku o jej weryfikacje w trybach nadzwyczajnych.

Odwołanie od decyzji zgodnej z żądaniem rolnika wnosi się w terminie 14 dni od daty uznania środków na rachunku bankowym rolnika.

Żądanie doręczenia decyzji, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby rolnika, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rolnika.

W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku:

  • wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia decyzji,
  • wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją

do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 Kpa) albo postanowienia w sprawie wznowienia postępowania (art. 149 § 1 Kpa) dołącza się decyzję spełniającą żądanie rolnika, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie.

Rolnik może, w każdym terminie, złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji, wniosek o udostępnienie decyzji spełniającej żądanie rolnika. Kierownik biura powiatowego Agencji udostępnia rolnikowi decyzję, o ile rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia.