Dokumenty i formularze do pobrania

WNIOSEK O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2018 W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 809/2014, jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza, właściwy organ zapewnia beneficjentowi:

  • albo niezbędną pomoc techniczną,
  • albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w przypadku, gdy rolnik złoży wniosek o przyznanie płatności na 2018 r. w formie papierowej jest zobowiązany dołączyć do wniosku:

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie loginu i kodu dostępu do przeniesienia informacji z wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożonego w formie papierowej do formularza geoprzestrzennego wniosku – w przypadku gdy rolnik posiada nadany login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. (§14a ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) - dokument archiwalny albo
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie danych niezbędnych do wygenerowania loginu i kodu dostępu w celu przeniesienia informacji z wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożonego w formie papierowej do formularza geoprzestrzennego wniosku – w przypadku gdy rolnik nie ma nadanego loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. (§14a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) - dokument archiwalny

Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 - dokument archiwalny

dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych – dokument archiwalny

dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - dokument archiwalny

Instrukcja wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2018 – otwórz

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 - dokument archiwalny

Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu - przekazanie gospodarstwa, nabycie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz

Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW - przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz

Wniosek o udostępnienie decyzji - otwórz

Żądanie doręczenia decyzji - otwórz

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017  – dokument archiwalny