Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW - przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności,  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW

- przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności,

śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne

 

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - przekazanie gospodarstwa:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-1/397) – jeśli przekazujący posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW - otwórz
 • umowa sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku, lub kopia takiej umowy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli przejmujący nie ma nadanego takiego numeru

 

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - śmierć rolnika do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika (W-3/01) - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-1/397) – jeśli spadkodawca posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW - otwórz
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

(W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia  spadku:

 1. zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 2. kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika)
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
 • oświadczenia współspadkobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich/ płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-17) - otwórz 
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów

 

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - następstwo prawne do dnia doręczenia decyzji ONW:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku następstwa prawnego (W-3/01) - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-1/397) – jeśli rozwiązany/przekształcony rolnik posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW - otwórz
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następca prawny nie ma nadanego takiego numeru.

 

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania  - śmierć rolnika po dniu doręczenia decyzji ONW:

 • wniosek o wypłatę płatności ONW (W-2/01) - otwórz
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza albo

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

 1. zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 2. kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wypłatę rolnikowi: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności dla małych gospodarstw, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-19/01) - otwórz

 

 

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzonego postępowania - następstwo prawne po dniu doręczenia decyzji ONW:

 • wniosek o wypłatę płatności w przypadku następstwa prawnego (W-2/01)  - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-1/397) – jeśli rozwiązany/przekształcony rolnik posiadał niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW - otwórz
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji