III. JEDNORAZOWA POMOC KLĘSKOWA

1. Jak ARiMR wspiera rolników poszkodowanych w wyniku klęsk i jakich klęsk pomoc dotyczy

ARiMR udziela jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Warunkiem otrzymania tej pomocy są wykazane szkody w danej uprawie bądź w szklarniach i tunelach foliowych w wysokości co najmniej 70%.

Pomoc przeznaczona jest dla zniszczeń w uprawach, które wystąpiły w 2016 r. wyniku 4 klęsk: gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.


2. Jaka jest wysokość pomocy

Stawki pomocy wynoszą:

  • 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, oraz
  • 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których wystąpiły szkody

3. Czy potrzebne są jakieś szczególne załączniki do wniosku

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

W przypadku wystąpienia szkód powyżej 30%, kopia protokołu powinna być potwierdzona przez właściwego wojewodę.

4. Kto może ubiegać się o ten rodzaj pomocy

Beneficjentami pomocy są producenci rolni, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów.

O pomoc może ubiegać się producent, gdy wysokość strat w danej uprawie wyniesie co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych.


5. Ile pomocy może maksymalnie uzyskać poszkodowany rolnik w ramach tego programu pomocowego

Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.
Pomoc klęskowa w 2016 r. będzie realizowana dwutorowo:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk,
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

6. Do kiedy rolnicy mogą liczyć na wypłatę pomocy

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Środki finansowe na cel tego programu przyznawane są z dotacji celowej Skarbu Państwa
i powinny być wypłacone do 31 grudnia 2016 roku.