I. KREDYTY PREFERENCYJNE

1. Które banki udzielają kredytów preferencyjnych?

W zakresie stosowania dopłat do kredytów od 2015 roku Agencja współpracuje z następującymi bankami:

 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 2. SGB-Bank S.A.
 3. Krakowski Bank Spółdzielczy
 4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 5. Santander Bank Polska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Poniżej link do wykazu banków, prezentujący również aktualną wysokość marży oraz opłat
i prowizji od kredytów w danym banku.

http://archiwum.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/kredyty/kredyty_1/tbp/Wykaz_Bankow.pdf 

2. Czy banki posiadają limity środków na kredyty preferencyjne?

Aktualne informacje na temat środków będących w dyspozycji banków można uzyskać w Departamencie Wsparcia Krajowego tel. 22 242 08 50.

3. Czy dopłaty ARiMR do oprocentowania kredytów preferencyjnych są pomocą de minimis?

Agencja stosuje pomoc m.in. w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

W przypadku:

 • kredytów na zakup użytków rolnych - linia Z,
 • kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - linia obrotowa K02, jeżeli szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
 • nabywania akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, a także na zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie - linia PR

pomoc udzielana jest w formule de minimis.

Łączny limit pomocy de minimis w rolnictwie stosowanej do linii Z oraz K02 nie może przekroczyć równowartości 15.000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych.

Natomiast wysokość pomocy de minimis na zakup akcji lub udziałów:

 1. spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub na zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, udzielonej jednemu przedsiębiorstwu, nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis ze wszystkich tytułów,
 2. spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, udzielonej jednemu przedsiębiorstwu, nie może przekroczyć równowartości 30 000 EUR w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis ze wszystkich tytułów.

4. Zgubione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W przypadku zgubienia wydanego przez ARiMR zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis kredytobiorca powinien wystąpić do Agencji z pisemną prośbą o wydanie duplikatu Zaświadczenia.

Pomocnym może być zamieszczony na stronie internetowej Agencji "Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w związku z zaciągniętym kredytem z dopłatą ARiMR".

Link do wniosku - otwórz

 

 

5. Czy za środki z kredytu preferencyjnego mogą zostać zakupione używane maszyny i urządzenia rolnicze?

Kredyty z dopłatami Agencji do oprocentowania mogą być przeznaczone m.in. na zakup i instalację maszyn, urządzeń i wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka.

Zakup może obejmować zarówno maszyny i urządzenia nowe, jak i używane, przy czym używane maszyny i urządzenia nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

6. Czy z kredytu preferencyjnego może skorzystać rolnik, który jest emerytem lub rencistą?

Kredyty z dopłatami do oprocentowania skierowane są do osób prowadzących lub podejmujących działalność w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także w działów specjalnych produkcji rolnej, które są osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Natomiast o kredyt preferencyjny nie mają możliwości ubiegać się emeryci i renciści, przy czym w przypadku kredytów „klęskowych” wyłączeni zostali wszyscy emeryci i renciści, a w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych spośród osób mogących wnioskować o kredyt wyłączeni zostali emeryci oraz renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

7. Czy istnieje limit wielkości powierzchni użytków rolnych, które Inwestor zamierza kupić w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego?

Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych mogą być przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego. W przypadku powiększania gospodarstw już istniejących nie obowiązują wymogi minimalnej wielkości planowanej do zakupu powierzchni użytków rolnych.

W przypadku nowo tworzonego gospodarstwa rolnego powierzchnia planowanych do zakupu z udziałem kredytu gruntów rolnych nie może być mniejsza od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.  

Natomiast zarówno w przypadku gospodarstwa nowo tworzonego, jak i już istniejącego kredyt nie może być przeznaczony na zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych.