Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów

LOGO PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów", o którym mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495 i 1964), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od  4 grudnia 2017r. do 22 grudnia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów", o którym mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Zgodnie z pkt XII załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania", do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez:
        a) więcej niż 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie - 5 pkt,
        b) 75 - 89 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie - 3 pkt;

2)  w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja wynosi:
         a) poniżej 12 m - 5 pkt,
         b) od 12 - do 18 m - 3 pkt;
         c) powyżej 18 m - 1 pkt;

3) w ramach artykułu 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego  
w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła:
         a) od 3 t do 15 t - 1 pkt,
         b) powyżej 15 t do 25 t - 3 pkt,
         c) powyżej 25 t - 5 pkt.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego, wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru operacji oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 20.11.2017