Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Logotyp PROW 2014 - 2020

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30 października 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym, szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) archiwum.arimr.gov.pl (przejdź).

Pomoc finansową w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" będą mogły uzyskać nowe grupy producentów rolnych, uznane od ostatniego naboru wniosków w ramach działania 9 PROW 2014-2020, tj. od dnia 29 listopada 2016 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), które spełnią m.in. następujące warunki kwalifikowalności:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (lub zostały uznane przed dniem 1 września 2017 r. przez  dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomocy nie przewiduje się na tworzenie grup producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.  

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami grupy producentów, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR archiwum.arimr.gov.pl (przejdź). Można je również otrzymać w Centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych. Wniosek składa się osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przesyłką rejestrowaną jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu terminu zakończenia składania wniosków o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 7 ww. rozporządzenia.

Prezes ARiMR, w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy. Natomiast w terminie 7 dni po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.

Informacje na temat działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 udzielane są w oddziałach regionalnych ARiMR ( adresy znajdują się na stronie archiwum.arimr.gov.pl - otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Maria Fajger
p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 27.09.2017