Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów", o których mowa w art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań  w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 11 lipca 2017 r. do  31 lipca 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów", o których mowa w art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  4 300 000 złotych.

Zgodnie z pkt VIII, załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1. Wnioskodawca jest jednostką (maksymalnie 35 pkt):

1) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 35 pkt;
2) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 25 pkt;
3) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 15 pkt.

2. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń lub konferencji w obszarze rybactwa śródlądowego (maksymalnie 35 pkt):

1) przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 35 pkt;
2) przez okres dłuższy niż 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 25 pkt;
3) przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - 15 pkt.

3. Dostęp do rozpowszechnianych informacji (maksymalnie 30 pkt):  

1) operacja przewiduje udział co najmniej 150 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji - 30 pkt;
2) operacja przewiduje udział od 100 do 149 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji - 25 pkt;
3) operacja przewiduje udział od 50 do 99 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji - 20 pkt.

Zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru operacji oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 27.06.2017