PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA   w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa" w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"


na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.) tj. kosztów operacyjnych poniesionych w trakcie wykonywania wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia  Rady (WE) nr 1224/2009, a także z zastrzeżeniem koordynacji kontroli zgodnie z art. 15 rozporządzenia Rady ( WE) nr 768/2005


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U z 2016 r. poz. 1122), zwanego dalej: "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 18 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.) tj. kosztów operacyjnych poniesionych w trakcie wykonywania wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia  Rady (WE) nr 1224/2009, a także z zastrzeżeniem koordynacji kontroli zgodnie z art. 15 rozporządzenia Rady ( WE) nr 768/2005.

W ramach powyższego naboru limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa wynosi 1 650 000 zł.

   Pomoc finansowa przyznawana jest, zgodnie z kolejnością złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358), § 13, § 14 ust. 2 oraz załączniku do rozporządzenia wykonawczego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach  
i obowiązkach beneficjentów zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym.

Data wprowadzenia: 03.08.2016