OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania  5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury", o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 12 maja 2017 r. do  9 czerwca 2017 r. włącznie można składać wnioski
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury", o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 157 106 760 złotych.

Zgodnie z § 32 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego o kolejności oceny wniosków o dofinansowanie  decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z pkt II załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania ,"Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" zastosowanie mają następujące kryteria wyboru:

  1. oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko - przyznaje się 5 pkt;
  2. wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych - przyznaje się 5 pkt;
  3. zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej - przyznaje się 3 pkt;
  4. powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb - przyznaje się 5 pkt;
  5. poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego - przyznaje się 4 pkt;
  6. zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi - przyznaje się 1 pkt;
  7. w przypadku gdy operacja jest realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej - przyznaje się dodatkowo 3 pkt.

Zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 28.04.2017