OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Logotyp Rybactwo i Morze

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania "Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska", o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495 i 1964), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od  18 kwietnia 2017 r. do  10 maja 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania "Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska", o  których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  193 816 501 złotych.

Zgodnie z pkt XIII załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1. operacja będzie realizowana przez:

a) uznane organizacje producentów ryb - 5 pkt,
b) podmioty zarządzające portem rybackim lub przystanią - 3 pkt,
c) urzędy morskie - 3 pkt;

2. liczba statków rybackich, dla których dany port rybacki jest portem macierzystym, objęty operacją wynosi:

a) powyżej 40 - 5 pkt,
b) 30 - 39 - 4 pkt,
c) 20 - 29 - 3 pkt,
d) 10 - 19 - 2 pkt;

3. liczba statków rybackich, dla których dana przystań jest przystanią macierzystą, objęta operacją wynosi:

a) powyżej 10 - 3 pkt,
b) 1 - 9 - 5 pkt;

4. operacja zapewni:

a) poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach - 5 punktów,
b) poprawę jakości produktów rybołówstwa wyładowywanych w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach - 4 punkty;

5. wnioskodawca, który do tej pory nie był objęty wsparciem ze środków unijnych
w zakresie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) - 5 pkt;

6. Wartość dofinansowania w przypadku portów rybackich będzie wynosić:

a) do 5 mln zł - 5 pkt,
b) powyżej 5 - do 6 mln zł - 3 pkt,
c) powyżej 6 mln zł - 1 pkt;

7. Wartość dofinansowania w przypadku przystani rybackich będzie wynosić:

a) do 3 mln zł - 5 pkt,
b) powyżej 3 - do 6 mln zł - 3 pkt;

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 04.04.2017