OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3 "Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa" w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.)

Logotyp Rybactwo i Morze

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U z 2016 r. poz. 1437, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 31 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", dla której kosztami kwalifikowalnymi są koszty operacyjne poniesione w trakcie wykonywania wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009, a także z zastrzeżeniem koordynacji kontroli zgodnie z art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 zgodnie z § 8 pkt 8 rozporządzenia wykonawczego.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 1 666 000 zł.

Pomoc finansowa przyznawana jest, zgodnie z kolejnością złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358, z późn. zm.), § 13, § 14 ust. 2 oraz załączniku do rozporządzenia wykonawczego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia nr 508/2014.

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 17.01.2017