Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych"

Logo "Rybactwo i morze"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Pomoc w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych" przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty2:

 1. zakupu lub użytkowania aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych, w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich;
 2. wykonania inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 i poz. 10);
 3. wynajmu sali, zakupu usług cateringowych, materiałów biurowych lub promocyjnych, na potrzeby spotkań konsultacyjnych lub postępowań z udziałem społeczeństwa na potrzeby prac, o których mowa w pkt 2;
 4. opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 5. realizacji działań ochronnych na morskich obszarach chronionych, w tym na obszarach NATURA 2000;
 6. publikacji niezbędnych do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska morskiego;
 7. tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego.

Pomoc w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych" przyznaje się na realizację operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych wnoszącej co najmniej 10 000 zł3

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać4:

 1. urzędy obsługujące organy administracji morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, poz. 1556 oraz z 2018 r. poz. 317);
 2. stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz inne organizacje pozarządowe, realizujące statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 3. jednostki naukowe realizujące statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 4. szkoły wyższe oraz jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne powstałe na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 2183 z późn. zm.);
 5. podmioty realizujące zadania w zakresie parków narodowych, parków krajobrazowych lub obszarów NATURA 2000 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Warunkiem przyznania pomocy podmiotom, o których mowa w punkcie 2 jest prowadzenie przez nie działalności statutowej w zakresie określonym w tym zapisie przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie5.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy6.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 500 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru8:

1) operacja ma na celu:

a) ochronę środowiska morskiego i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 5 pkt,
b) ochronę środowiska morskiego - 3 pkt,
c) zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 2 pkt;

2) operacja służy opracowaniu planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 5 pkt;

3) operacja jest działaniem ochronnym wynikającym z planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 2 pkt;

4) zasięg oddziaływania operacji obejmuje:

a) cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 5 pkt,
b) obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej - 3 pkt,
c) obszar co najmniej 3 województw, ale mniej niż cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 1 pkt;

5) dodatkowo przyznaje się 3 pkt, jeżeli operacja ma charakter innowacyjny.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/20149

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

1  zgodnie § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1679 ), zwanego dalej: "rozporządzeniem wykonawczym".
2  zgodnie z § 9 rozporządzenia wykonawczego.
3  zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.
4  zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
5  zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia wykonawczego.
6  zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.
7  zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
8  zgodnie z pkt 2 załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji" do rozporządzenia wykonawczego.
9  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
10  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).

Data wprowadzenia: 03.04.2018