Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/20142.

Komu przysługuje pomoc

Pomoc przyznaje się podmiotowi będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem
w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE3, który prowadzi działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 7 lipca 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji5. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego6. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 40 031 913,08 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawcy wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane
w następujący sposób8:

  1. oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko – przyznaje się 5 pkt;
  2. wzrost  zagospodarowania  produktów  ubocznych  powstałych  na  skutek  głównej  działalności  związanej z przetwarzaniem produktów rybnych – przyznaje się 5 pkt;
  3. zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej – przyznaje się 3 pkt;
  4. powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb – przyznaje się 5 pkt;
  5. poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego – przyznaje się 4 pkt;
  6. zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi – przyznaje się 1 pkt;
  7. w przypadku gdy operacja jest realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej – przyznaje się dodatkowo 3 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-54-przetwarzanie-produktow-rybolowstwa-i-akwakultury2.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi9.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi10.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi11.


1zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2zgodnie z art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
3zalecenie Komisji  2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36-41);
4zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z pkt II załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji” do rozporządzenia wykonawczego;
9adres lokalizacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
10adres lokalizacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-dokumenty-dla-beneficjentow;
11zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140).

Data wprowadzenia: 13.05.2021