Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.2 "Dopłaty do składowania"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.2 „Dopłaty do składowania” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży sektora rybactwa i rybołówstwa.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.2 „Dopłaty do składowania” mogą być składane w przypadku, gdy jest to konieczne w związku z epidemią COVID-19, na rekompensaty przyznawane uznanym organizacjom producentów i związkom organizacji producentów, które składują produkty rybołówstwa lub akwakultury wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1379/20132 lub produkty objęte kodem CN 0302 wymienione w lit. a) załącznika I do tego rozporządzenia, pod warunkiem, że produkty te składuje się zgodnie z art. 30 i 31 tego rozporządzenia oraz pod następującymi warunkami:

a) kwota dopłat do składowania nie przekracza kwoty technicznych i finansowych kosztów działań koniecznych do stabilizacji i składowania danych produktów;

b) ilości kwalifikowalne do dopłat do składowania nie przekraczają 25 % rocznych ilości danych produktów przeznaczonych do sprzedaży przez organizację producentów;

c) wsparcie finansowe przyznawane rocznie nie przekracza 20 % średniej rocznej wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez członków organizacji producentów w okresie od 2017 r. do 2019 r. 

Do celów lit. c), jeżeli dany członek organizacji producentów nie wprowadził do obrotu żadnych produktów w okresie od 2017 r. do 2019 r., pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji wprowadzonej do obrotu w ciągu pierwszych trzech lat produkcji prowadzonej przez tego członka3.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 25 stycznia 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji5. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego6. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 11 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny zostanie sporządzona na podstawie kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie8.

Niezbędne dokumenty


Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/program-rybactwo-i-morze-2014-2020 i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.
Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi9.

 

1zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.).
3zgodnie z art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.
4zgodnie z § 10 rozporządzenia wykonawczego.
5zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.
6zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.
7zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
8zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.
9zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140, późn. zm).


Data wprowadzenia: 22.12.2020