Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1  "Plany produkcji i obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu" składa się na przygotowywanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu2 za lata połowowe 2014-20183.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji5. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji uznaje się siedzibę wnioskodawcy6. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie  jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie7. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego8.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 74 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach powyższego działania zostanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sporządzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie9.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Inne ważne informacje
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.


1 zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego dalej: "rozporządzeniem wykonawczym".
2 zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych został wskazany w  § 8 i 9 rozporządzenia wykonawczego.
3 zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej: "rozporządzeniem nr 508/2014".
4 zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
5 zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.
6 zgodnie z § 30 ust. 9 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.
7 zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
8 zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.
9 zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.
10 zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).

Data wprowadzenia: 13.03.2018