Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.6 "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie2, o których mowa w art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20143.

Kto może składać wnioski

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć4:
1) szkoły wyższe:
a) kształcące w zakresie rybactwa lub
b) prowadzące badania w zakresie rybactwa;
2) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, lub instytut naukowy lub pomocnicza jednostka naukowa, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa;
3) szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie rybactwa;
4) uznane organizacje producentów ryb i ich związki;
5) stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, realizujące statutowe zadania w zakresie rybactwa.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 24 lipca 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego5.
W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, na jedną operację6.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 4 646 646,91 złotych.

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru7:

1. Wnioskodawca jest jednostką (maksymalnie 35 pkt):

1) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 35 pkt;
2) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 25 pkt;
3) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 15 pkt.

2. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń lub konferencji w obszarze rybactwa śródlądowego (maksymalnie 35 pkt):

1) przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 35 pkt;
2) przez okres dłuższy niż 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 25 pkt;
3) przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 15 pkt.

3. Dostęp do rozpowszechnianych informacji (maksymalnie 30 pkt):

1) operacja przewiduje udział co najmniej 150 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 30 pkt;
2) operacja przewiduje udział od 100 do 149 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 25 pkt;
3) operacja przewiduje udział od 50 do 99 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 20 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: archiwum.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”8.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi9.

1zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515, z 2018 r. poz. 1146), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”;
4zgodnie z § 30 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z pkt VIII w załączniku nr 3 do rozporządzenia wykonawczego „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania”, w zw. z § 43 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
8adres lokalizacji:  https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze
9zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, z późn. zm.).


Data wprowadzenia: 08.06.2019