Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 dotyczących udziału, w odniesieniu do kosztów bezpośrednio z nim związanych, w ochronie i rozmnażaniu ex situ zwierząt wodnych, w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzonych pod ich nadzorem.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać3:

1) szkoły wyższe:

  • kształcące w zakresie rybactwa lub,
  • prowadzące badania w zakresie rybactwa;

2) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, lub instytut naukowy lub pomocnicza jednostka naukowa, o których  mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,które są posiadaczami obiektów chowu lub hodowli ryb i które zobowiążą się do realizacji operacji w ramach programu ochrony zasobów genetycznych ryb, będącego programem ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przez 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 23 października 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego5. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb6.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji


Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi
3 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie7.

Wybór operacji do finansowania

Pomoc na realizację operacji przyznaje się na operacje mające na celu zachowanie oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych lub populacji ryb dziko żyjących zagrożonych oraz budowanie właściwej polimorficzności gatunków restytuowanych8.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne wzory dokumentów znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i ministra właściwego ds. rybołówstwa: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzeniu nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony ministra właściwego ds. rybołówstwa w zakładce: „Rybołówstwo”9.
     
Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

1zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
3zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;
4zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 43 ust. 1 pkt 3 i pkt VII załącznika nr 3 do rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
9adres lokalizacji: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
10zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).

Data wprowadzenia: 08.10.2020