Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury2, w ramach poddziałania 2.3.2 zwiększenia efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii3 , o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/20144.

Kto może składać wnioski

Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot5

 1. prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb albo
 2. planujący podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a i c rozporządzenia wykonawczego.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania6.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji7.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się
w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego8. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie9. Wniosek ten może dotyczyć jednej operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli ryb10.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 6 450 857,87 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób11:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

 • zaawansowane  –  prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;
 • średniozaawansowane  –  decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;
 • początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;
 • operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 20 pkt.

2. Wpływ operacji na poziom planowanego maksymalnego zapotrzebowania energetycznego przez odnawialne źródła energii (maksymalnie 30 pkt):  

 • w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie 100% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 30 pkt;
 • w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 100% do 75% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 25 pkt;
 • w wyniku  operacji  zaplanowana  moc  osiągnie  od  poniżej  75%  do  50%  zapotrzebowania  energetycznego  przedsiębiorstwa akwakultury – 20 pkt;
 • w wyniku  operacji  zaplanowana  moc  osiągnie  od  poniżej  50%  do  20%  zapotrzebowania  energetycznego  przedsiębiorstwa akwakultury – 10 pkt.

3. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 50 pkt):

 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi poniżej 5500 zł – 50 pkt,
 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 5500 zł do 7499 zł – 30 pkt,
 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 7500 zł do 9999 zł – 20 pkt,
 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 10 000 zł do 12 000 zł – 10 pkt,
 • operacja  zakłada  zastosowanie  innych  niż  odnawialne  źródła  energii  (OZE)  technologii  zwiększania  efektywności energetycznej – 30 pkt

– przy  czym  koszt  mocy  przyłączeniowej  jest  liczony jako  iloraz  łącznych  kosztów operacji netto i zaplanowanej mocy przyłączeniowej operacji.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się
na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/program-rybactwo-i-morze-2014-2020.html i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi12.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo
do stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi13  oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa14.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi15.

1zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515, z  późń. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
3zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego;
4rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
5zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, który ponadto, zgodnie z § 12 ust 1 rozporządzenia wykonawczego:
1)   jest uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub
2)   któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie
- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub
3)   posiadaczowi gruntów - w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb;
6zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego;
9zgodnie z § 39 ust.1 rozporządzenia wykonawczego;
10zgodnie z § 39 ust.1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;
11zgodnie z pkt IV w załączniku nr 3 do rozporządzenia wykonawczego „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania”;
12adres lokalizacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
13adres lokalizacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-dokumenty-dla-beneficjentow;
14adres lokalizacji: https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty.html;                   
15zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140).

Data wprowadzenia: 26.03.2021