Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szanowni Wnioskodawcy PO „Rybactwo i Morze”

uwzględniając sytuację epidemiologiczną, w celu umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie jak największej liczbie podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach ogłoszonych naborów, uprzejmie informuję o wydłużeniu terminu wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw do dnia 22.04.2020 r.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 49 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 dotyczących zapewnienia usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać3:
a) szkoły wyższe kształcące w zakresie rybactwa lub prowadzące badania w zakresie rybactwa;
b) instytut  badawczy,  o którym  mowa  w ustawie z dnia  30 kwietnia  2010 r. o instytutach  badawczych,  lub  instytut  naukowy  lub  pomocnicza  jednostka  naukowa,  o których  mowa  w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 9 kwietnia 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego4.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 9 500 000 złotych.

Wybór operacji do finasowania

Pomoc na realizację operacji przyznaje się na usługi doradcze obejmujące przygotowanie  programu  doradczego  dla  akwakultury,  którego  przedmiot dotyczy dobrych praktyk, rozwoju technologicznego  lub zastosowania technologii w gospodarstwach akwakultury5. Program doradczy jest poddawany ocenie przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej przeprowadzenie6. Program doradczy nie może dotyczyć jednego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planującego podjęcie takiej działalności i nie może być zlecony przez taki podmiot7.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”8.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”9 oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”10.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi11.

1zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.
2zgodnie z art. 49 ust. 1  lit. a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.
3zgodnie z § 7 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.
4zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.
5zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
6zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego.
7zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.
8adres lokalizacji: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/
9adresy lokalizacji: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/
10https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty.html
11zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251 j.t.).


Data wprowadzenia: 09.03.2020