Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury" - wsparcie przekraczające 4 tys. euro  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury" - wsparcie przekraczające 4 tys. euro

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza 1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których w art. 49 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 2, dla których wsparcie przekracza kwotę 4 tys. euro dotyczących zakupu usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
Usługi doradcze obejmują 3:

a) potrzeby   związane  z  zarządzaniem  mające  na  celu  umożliwienie  gospodarstwom  akwakultury  przestrzeganie  przepisów  prawa  unijnego  i  krajowego  dotyczących środowiska,  a  także  wymogów  wynikających  z  planowania  przestrzennego  obszarów  morskich;

b)  ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i dyrektywie 92/43/EWG;

c)   potrzeby   związane  z  zarządzaniem  mające  na  celu  umożliwienie  gospodarstwom  akwakultury  przestrzeganie  przepisów  prawa  unijnego  i  krajowego  dotyczących  zdrowia  i  dobrostanu  zwierząt  wodnych  lub  zdrowia  publicznego;

d)   standardy   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wynikające  z  prawa  unijnego  i  krajowego;

e)   strategie  dotyczące  obrotu  i  strategie  biznesowe.

Kto może składać wnioski

Podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planujące podjęcie takiej działalności w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury 4:

a) mikro-,  małe  lub  średnie  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  zalecenia  Komisji  2003/361/WE  z dnia  6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), lub

b)   uznane organizacje  producentów  ryb  i ich  związki  lub  stowarzyszenia  realizujące  statutowe  zadania w zakresie rybactwa przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 30 października 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego 5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 4 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób 6:

 1. W ramach operacji przewiduje się dofinansowanie usług prowadzących do przygotowania dokumentacji będącej podstawą wniosku o dofinansowanie w innych działaniach (maksymalnie 40 pkt) na operacje, w których:

  1. przewiduje się wzrost produkcji w akwakulturze  - 40 pkt;    
  2. nie przewiduje się wzrostu produkcji w akwakulturze - 20 pkt;

 2. Wnioskodawca jest organizacją społeczną lub innym podmiotem niekomercyjnym, statutowo działającym na rzecz rybactwa (maksymalnie 60 pkt):

  1. wsparcie akwakultury jest głównym celem działalności wnioskodawcy - 30 pkt;
  2. wsparcie akwakultury jest jednym z kierunków działalności wnioskodawcy - 15 pkt;
  3. operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną udostępnione co najmniej 10-osobowej grupie podmiotów - 20 pkt;
  4. operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną opublikowane w ogólnodostępnych źródłach - 30 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro, przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, ogłoszonym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu:

 1. 31 grudnia - w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
 2. 30 czerwca - w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. kwota 4 tys. euro przeliczana jest po kursie EBC z dnia 2 lipca 2018 roku - 4,3893 i tym samym stanowi równowartość w złotych w wysokości 17 557,20 zł.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".
Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 7.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ
w zakładce "Rybołówstwo" 8.

1  zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".

2  zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

3  zgodnie z art. 49 ust.2 rozporządzenia nr 508/2014.

4  zgodnie z § 7 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;

5  zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.

6  zgodnie z pkt II, grupa 2 w załączniku nr 3 rozporządzenia wykonawczego "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania".

7  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267).

8  adres lokalizacji:  https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze

Data wprowadzenia: 15.10.2018