Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.1 "Innowacje"

w ramach Priorytetu 2- Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Innowacje”, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 508/2014  przyznaje się na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy .

Kto może składać wnioski

1) Szkoły wyższe:

a) kształcące w zakresie rybactwa lub
b) prowadzące badania w zakresie rybactwa,

2) Instytut  badawczy,  o którym  mowa w ustawie z dnia  30 kwietnia  2010 r.  o instytutach  badawczych (Dz. U. z 2020 poz. 1383), lub instytut naukowy lub pomocnicza jednostka  naukowa,  o których  mowa w ustawie  z dnia  30 kwietnia  2010 r.  o Polskiej  Akademii  Nauk  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.), prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,

3) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na chowie lub hodowli ryb – w przypadku gdy operacja  jest  realizowana  wspólnie  przez  te  podmioty z podmiotami, o których mowa w pkt 1 lub 2, powiązane ze sobą umową konsorcjum
– na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb zgodnych z celami, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014 .

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 15 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 18 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów ustalona na podstawie następujących kryteriów wyboru :

1. W ramach oceny dokonywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1) wnioskodawca jest jednostką naukową (maksymalnie 10 pkt):
a)  realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego – 10 pkt,
b)  której zakład będący beneficjentem realizuje zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego statutowo lub na podstawie upoważnienia – 7 pkt,
c) realizującą  zadania  mogące  służyć  rozwojowi  rybactwa  śródlądowego  w zakresie  medycyny weterynaryjnej, ochrony i oczyszczania wód, genetyki ryb, żywienia ryb, utylizacji odpadów, a także winnym zakresie służącym rozwojowi rybactwa śródlądowego – 5 pkt;

2) projekt jest realizowany w konsorcjum (maksymalnie 15 pkt):
a) z co najmniej trzema jednostkami naukowymi i trzema przedsiębiorstwami akwakultury – 10 pkt,
b) z co najmniej dwoma jednostkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami akwakultury – 8 pkt,
c) z co najmniej jedną jednostką naukową i jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 5 pkt,
d) z co najmniej jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 2 pkt – przy czym w przypadku gdy projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym dodatkowo uczestniczy przynajmniej jedna zagraniczna jednostka naukowa – 5 pkt;

3) projekt przewiduje zaangażowanie osób kształcących się zawodowo w kierunku rybackim (maksymalnie 5 pkt):

a) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany na każdym etapie projektu - 5 pkt,
b) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie wdrożeniowym projektu-4 pkt,
c) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie badawczym projektu - 3 pkt,
d) udział  słuchaczy  szkół  wyższych  lub  średnich  o profilu  rybackim  jest  przewidziany  tylko  na  etapie  publikacji efektów projektu – 2 pkt.

2. W ramach  oceny  dokonywanej  przez  organ  opiniodawczo-doradczy  powołany  na  podstawie  art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.):

1) cel i tematyka projektu mieści się w zakresie objętym tematyką znajdującą się na liście publikowanej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa – 15 pkt;

2) projekt przewiduje (maksymalnie suma 15 pkt):

a) opracowanie i wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym przedsiębiorstwie akwakultury – 5 pkt,
b) badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich efektywności ekonomicznej
i możliwości ich zastosowania na skalę gospodarczą – 5 pkt,
c) aktywne upublicznienie wyników projektów przez udział w co najmniej dwóch krajowych konferencjach lub wystawach i jednej  zagranicznej  konferencji  lub  wystawie  o tematyce  związanej  z akwakulturą  oraz w  ogólnodostępnych źródłach – 5 pkt;

3) ocena poziomu innowacyjności projektu (maksymalnie 40 pkt) – liczba  punktów  uzyskanych  na  podstawie  rankingu  opracowanego  na  podstawie  średniej  liczby  punktów  przyznanych przez organ opiniodawczo-doradczy dla danego naboru.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo” oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” .

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .

 


1zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 508/2014”;
3zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
4zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z pkt I załącznika nr 3 do rozporządzenia wykonawczego;
7 https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
8https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby;
9https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty;
10zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).

 

 

Data wprowadzenia: 01.10.2020