Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 "Różnicowanie i nowe formy dochodów"

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji przyczyniających się do różnicowania dochodu rybaków przez rozwój działalności uzupełniającej, w tym inwestycji na statku, turystyki wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych dotyczących rybołówstwa oraz działań edukacyjnych związanych z połowami, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142.

Kto może składać wnioski

- armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
- posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym3.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 8 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego4.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 31 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru5:

1)    całkowita wartość dofinansowania ze środków EFMR wynosi:

a)    nie więcej niż 50 000 euro – 5 pkt,
b)    powyżej 50 000 euro – 3 pkt;

2)    operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:

a)    powyżej średniej krajowej – 3 pkt,
b)    poniżej średniej krajowej lub na poziomie średniej – 1 pkt;

3)    dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje łodziowe rybołówstwo przybrzeżne albo rybactwo śródlądowe, przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

W ramach Działania 1.8 poziom współfinansowania EFMR (środki unijne) wynosi 75%, natomiast krajowego 25%. Oznacza to, że jeśli całkowita wnioskowana kwota dofinansowania będzie wynosić nie więcej niż 66 666,67 euro (50 000,00 euro – środki unijne, 16 666,67 euro – środki krajowe), wniosek otrzyma 5 punktów w ramach ww. pierwszego kryterium wyboru. W przypadku, gdy całkowita kwota dofinansowania będzie wyższa niż 66 666,67 euro beneficjent otrzyma 3 pkt za przedmiotowe kryterium.

Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro, przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, ogłoszonym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu:

1)    31 grudnia – w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca;
2)    30 czerwca – w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia6.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. obowiązuje kurs EBC z dnia 2 stycznia 2019 roku w wysokości 4,2964 (EUR/PLN)7.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ
w zakładce „Rybołówstwo”8.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi9.

1zgodnie z § 55 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.
3zgodnie z § 25 rozporządzenia wykonawczego.
4zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego.
5zgodnie z pkt IX załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.
6zgodnie z § 70 rozporządzenia wykonawczego.
7https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-pln.en.html
8adres lokalizacji: https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze
9zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267).

Data wprowadzenia: 25.01.2019