Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4

Data modyfikacji: 20 września 2019 r.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż z dniem 20.09.2019 r. zostaje anulowane w całości ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich" objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze.

Zostało to podyktowane prośbą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyrażoną w piśmie z dnia 20.09.2019 r., znak: DR.WW.7410.9.6.2016, l.dz. 29.

Protokół z posiedzenia przedstawicieli MGMiŻŚ z przedstawicielami środowiska rybackiego w sprawie wdrożenia działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej - otwórz


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich", o  którym mowa
w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenie 508/2014”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się
w wysokości do:

 1. 10 000 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. a i c rozporządzenia nr 2015/531;
 2. 75 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. b rozporządzenia nr 2015/531;
 3. 400 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. d rozporządzenia nr 2015/531;
 4. 50 000 zł  – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. e rozporządzenia nr 2015/531;
 5. 100 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. f rozporządzenia nr 2015/5312

Pomoc na realizację operacji na poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich przyznaje się w   formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i  poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015, str. 1)3.

Kto może składać wnioski

Pomoc na realizację operacji przyznaje się:
- uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,
- armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 58 378 855 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O  kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru6:

 1. operacje będą realizowane przy użyciu statków rybackich w liczbie:51 i więcej – 5 pkt,

  • od 40 do 50 – 4 pkt,
  • od 30 do 39 – 3 pkt,
  • od 15 do 29 – 2 pkt.

 2. dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy:

  • operacja będzie realizowana na obszarze NATURA 2000 oraz
  • co najmniej 40% statków rybackich, przy użyciu których operacja będzie realizowana, to statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 m.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi7.

1zgodnie z § 55 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.
2zgodnie z § 14 rozporządzenia wykonawczego.
3zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
4zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego.
5zgodnie z § 57 ust. 8 i 5 rozporządzenia wykonawczego.
6zgodnie z pkt IV w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania”.
7zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, z poźn. zm.).

Data wprowadzenia: 04.09.2019