Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza"

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza 1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w ramach działania 1.3 "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza", o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014 2.

Kto może składać wnioski

 1. szkoła wyższa lub szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcące lub prowadzące badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami rybnymi", lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód;
 2. instytut badawczy lub instytut naukowy;
 3. podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum 3 .

Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 4 kwietnia 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego 4.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 10 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru 5:

 1. operacja będzie realizowana na statkach rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, w liczbie:

  • 10 i więcej - 5 pkt,
  • od 1 do 9 - 3 pkt;

 2. operacja będzie realizowana przez więcej niż 1 podmiot - 5 pkt;
 3. operacja będzie realizowana przy użyciu rybackich narzędzi połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego w liczbie:

  • 3 sztuki i więcej - 5 pkt,
  • od 1 do 2 sztuk - 3 pkt;

 4. dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy co najmniej 50% statków rybackich realizujących operację będą stanowiły statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 m;
 5. operacja będzie realizowana na obszarze sieci NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.), zwanej dalej "obszarem NATURA 2000", i będzie dotyczyć innowacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza będących przedmiotem ochrony na danym obszarze - 5 pkt.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji
We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 6.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ
w zakładce "Rybołówstwo" 7.

1  zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".

2  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

3  zgodnie z § 9 rozporządzenia wykonawczego.

4  zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego.

5  zgodnie z pkt III załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" do rozporządzenia wykonawczego.

6  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267).

7  adres lokalizacji: https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze

Data wprowadzenia: 07.03.2019