Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na co można składać wnioski


Wnioski o dofinansowanie można składać zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142  na realizację operacji polegających na inwestycji w sprzęt zabezpieczający narzędzia i połowy przed ssakami i ptakami chronionymi na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG lub dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE3 , pod warunkiem, że nie narusza to selektywności narzędzi połowowych i że wprowadzono wszystkie odpowiednie środki pozwalające zapobiec fizycznym szkodom wśród drapieżników.

Powyższa pomoc przyznawana jest na rzecz tego samego rodzaju sprzętu dla tego samego statku rybackiego Unii, tylko raz w trakcie realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”4.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji w ramach powyższego działania mogą składać armatorzy statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne5.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 15 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji6. Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041)7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 1 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów8:

1) operacja obejmująca inwestycje w sprzęt ograniczający oddziaływanie narzędzi połowowych na środowisko oraz zakup lub wymianę narzędzi i urządzeń połowowych używanych ze statków rybackich wykonujących rybołówstwo komercyjne o długości całkowitej:

a) poniżej 12 m – 5 pkt,
b) od 12 m do 18,5 m – 3 pkt,
c) powyżej 18,5 m – 1 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne wzory dokumentów znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i ministra właściwego ds. rybołówstwa: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzeniu nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony ministra właściwego ds. rybołówstwa w zakładce „Rybołówstwo”9.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru, zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez ministra właściwego ds. rybołówstwa, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony ministra właściwego ds. rybołówstwa10 oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”11.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi12.

1zgodnie z § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
3Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7);
4zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014;
5zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 57 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 57 ust. 5  rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z § 59 ust. 1 pkt 2 i pkt II załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego;
9adres lokalizacji: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
10https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby;
11https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty
12zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).

Data wprowadzenia: 27.11.2020