Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe,  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe,

tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”. Ogłoszenie dotyczy operacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 w ramach Priorytetu. 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację następujących operacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia nr 508/2014:

  1. tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między zainteresowanymi stronami, także między organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet, propagowanie roli kobiet w społecznościach rybackich i propagowanie niedostatecznie reprezentowanych grup biorących udział w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym lub połowach ręcznych;
  2. dialog społeczny na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym, z udziałem rybaków, partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych stron3.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji w ramach powyższego zakresu mogą składać4:

  1. Uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,
  2. Lokalna grupa działania, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,  z późn. zm.),
  3. Szkoła wyższa kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego lub prowadząca badania naukowe z zakresu rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód lub pracy na statkach rybackich,
  4. Szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,
  5. Placówka kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,
  6. Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne,
  7. Posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym,
  8. Małżonek albo partner życiowy podmiotu, o którym mowa w pkt 6 i 7.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji5. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041)6.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru,
wynosi 1 500 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Pomoc finansowa będzie przyznawana na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie7, przy czym pomoc finansowa będzie przyznawana w pierwszej kolejności rybakom, którzy utracili miejsce pracy na statku rybackim w wyniku działania „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/20148.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/program-rybactwo-i-morze-2014-2020.html i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi9.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi10 oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa11.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi12.1zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzenie nr 508/2014”;
3zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia nr 508/2014;
4zgodnie z § 50 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 57 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 57 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 59 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z ppkt 1 pkt XVI Załącznika Nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego;
9https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
10https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-dokumenty-dla-beneficjentow;
11https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty;
12zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2140).Data wprowadzenia: 26.02.2021