Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 "Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 "Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 „Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/20142, przyznaje się na działania określone w art. 13–16 rozporządzenia nr 2015/5313 zgodnie z warunkami, o których  mowa w art. 41 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/20144.

Kto może składać wnioski

Właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego długość całkowitą określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie5.

Kiedy można złożyć wniosek


Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041)6.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji


Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi
10 450 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów ustalona na podstawie kryterium – długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, przy czym za statek rybacki o długości:
1) poniżej 12 m – przyznaje się 5 pkt,
2) od 12 m do 18 m – przyznaje się 3 pkt,
3) powyżej 18 m – przyznaje się 1 pkt.7 

Niezbędne dokumenty


Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej8.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”9 oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”10.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi11.

1zgodnie z § 55 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 508/2014”;
3rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony
i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015 r., str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem nr 2015/531”;
4zgodnie z § 52a ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 52a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z pkt XVII załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego;
8https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
9https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby;
10https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty;
11zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).

 

Data wprowadzenia: 07.08.2020