Nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.12 "Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani" - zakres rybactwa śródlądowego  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.12 "Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani" - zakres rybactwa śródlądowego

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację operacji dotyczących poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 na inwestycje na obszarze portu rybackiego, miejsca wyładunku lub przystani, w zakresie:

 1. poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;
 2. poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy;
 3. poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych;
 4. ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego4;


dotyczących zakresu rybactwa śródlądowego .

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji mogą składać5:

 1. podmiot będący posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej;
 2. jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna lub państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 4. podmiot zarządzający portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
 5. uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 6. urząd morski;
 7. podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 8. inny niż wymieniony w pkt 1–4 powyżej podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. włącznie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru,
wynosi 8 000 000 złotych.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego6.

Kryteria wyboru operacji

Pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie7.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się
na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo
do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”8.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi9.

1zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.
3zgodnie z § 38 rozporządzenia wykonawczego.
4zgodnie z § 45 rozporządzenia wykonawczego.
5zgodnie z § 43 rozporządzenia wykonawczego.
6zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego.
7zgodnie z pkt XIII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.
8adres lokalizacji: https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze
9zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, z późn. zm.).

Data wprowadzenia: 02.09.2019