Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1  nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski
Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni w danym roku kalendarzowym2.

Kto może składać wnioski
Armator statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne3.

Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 6 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji4. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego Agencja może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 27 886 738 złotych.

Kryteria wyboru operacji
Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie6.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Inne ważne informacje
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą  Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy ?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi7.


1 zgodnie z § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495, 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanego dalej: "rozporządzeniem wykonawczym". 

2 zgodnie z § 17 ust.4 rozporządzenia wykonawczego. 

3 zgodnie z § 17 ust.1 rozporządzenia wykonawczego.

4 zgodnie z § 83 ust.8 rozporządzenia wykonawczego.

5 zgodnie z § 83 ust.5 rozporządzenia wykonawczego.

6 zgodnie z pkt XVI załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" do rozporządzenia wykonawczego. 

7 zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).

Data wprowadzenia: 23.01.2018